Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομικές υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
1701/G2/N.
Νομικές υπηρεσίες.
Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών διαιρούμενων σε 5 τμήματα: τμήμα 1: ολλανδικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, του φορολογικού δικαίου και της πιθανής δικαστικής εκπροσώπησης (σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο), τμήμα 2: ολλανδικό εργατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού δικαίου, της νομοθεσίας περί συντάξεων και παροχών και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας (σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο), τμήμα 3: δίκαιο της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής εκπροσώπησης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο), τμήμα 4: βελγικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, του φορολογικού δικαίου και της πιθανής δικαστικής εκπροσώπησης (σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο), τμήμα 5: εργατικό δίκαιο της ΕΕ και νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής εκπροσώπησης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με 3 αναδόχους — επανέναρξη διαγωνισμού).
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τμήμα 1: Ολλανδικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της...
Τμήμα 1: Οι συμβάσεις της Ευρωπόλ διέπονται γενικά από το δίκαιο της Ένωσης το οποίο συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, από το ολλανδικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Χάγης έχουν δικαιοδοσία επί διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της σύμβασης. Η Ευρωπόλ δεν διαθέτει εσωτερικούς νομικούς που ειδικεύονται στο ολλανδικό δίκαιο, συνεπώς απαιτούνται περιστασιακά νομικές συμβουλές σχετικά με ζητήματα του ολλανδικού εμπορικού δικαίου. Οι συμβουλές ενδέχεται επίσης να αφορούν ζητήματα σχετικά με τους όρους παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού και την ερμηνεία τους σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο καθώς και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.
Παρτίδα 2
Τμήμα 2: Ολλανδικό εργατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού δικαίου, της νομοθεσίας περί συντάξεων και παροχών και...
Για το τμήμα 2: Η Ευρωπόλ εφαρμόζει τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας των Κάτω Χωρών. Περιστασιακά, απαιτούνται νομικές συμβουλές σχετικά με ζητήματα του ολλανδικού εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας περί συντάξεων και παροχών, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του φορολογικού δικαίου.
Παρτίδα 3
Τμήμα 3: Δίκαιο της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής εκπροσώπησης ενώπιον...
Τμήμα 3: Η Ευρωπόλ διαθέτει εσωτερικούς νομικούς εμπειρογνώμονες σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές εργασίες θα εκτελούνται εσωτερικά και οι νομικές συμβουλές θα αφορούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες (π.χ. κρίσιμες πληροφορίες υπεράσπισης όπως συντάσσονται από την Ευρωπόλ) και συμβουλές σε θέματα τακτικής, καθώς και πιθανές μεταφράσεις προς τα γαλλικά. Η νομική ομάδα της Ευρωπόλ πρέπει να συμμετέχει και να ζητείται η γνώμη της σε κάθε στάδιο των διαδικασιών.
Παρτίδα 4
Τμήμα 4: Βελγικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της...
Για το τμήμα 4: Η Ευρωπόλ συμμετέχει σε διοργανικές διαδικασίες διαγωνισμού (δηλ. διαδικασίες υποβολής προσφορών που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ). Οι συμβάσεις που προκύπτουν διέπονται από το βελγικό δίκαιο και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Βρυξελλών. Περιστασιακά, η Ευρωπόλ χρειάζεται την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σχετικά με το βελγικό γενικό εμπορικό δίκαιο. Οι συμβουλές ενδέχεται επίσης να αφορούν ζητήματα σχετικά με τους όρους παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού και την ερμηνεία τους σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο καθώς και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.
Παρτίδα 5
Εργατικό δίκαιο της ΕΕ και νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής...
Για το τμήμα 5: Η Ευρωπόλ απασχολεί δημοσίους υπαλλήλους σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπόλ διαθέτει εσωτερικούς νομικούς εμπειρογνώμονες και επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ζητά τις υπηρεσίες μιας νομικής εταιρείας βάσει μιας σύμβασης-πλαίσιο η οποία ενδέχεται να προκύψει από την παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών. Η νομική ομάδα της Ευρωπόλ πρέπει να συμμετέχει και να ζητείται η γνώμη της σε κάθε στάδιο των διαδικασιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 058-107188
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/03/2017 00:00