Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνικές γραμματείες για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει των ακόλουθων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Τεχνικές γραμματείες για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει των ακόλουθων οδηγιών: οδηγία ATEX, οδηγία περί μηχανημάτων,...
Παρτίδα 1: οδηγία ATEX: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Παρτίδα 2: οδηγία περί μηχανημάτων: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17.5.2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ. Παρτίδα 3: οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Παρτίδα 4: οδηγία περί ανελκυστήρων: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες. Παρτίδα 5: οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης. Παρτίδα 6: οδηγία περί συσκευών αερίου: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30.11.2009, σχετικά με τις συσκευές αερίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9.3.2016, σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX) — οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
Παρτίδα 2 Οδηγία περί μηχανημάτων (οδηγία 2006/42/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17.5.2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ.
Παρτίδα 3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) — οδηγία 2014/30/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
Παρτίδα 4 Οδηγία περί ανελκυστήρων (οδηγία 2014/33/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.
Παρτίδα 5 Οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED) — οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οδηγία περί απλών... Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης.
Παρτίδα 6 Οδηγία περί συσκευών αερίου (GAD) (οδηγία 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και κανονισμός συσκευών αερίου... Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30.11.2009, σχετικά με τις συσκευές αερίου. Η ίδια τεχνική γραμματεία θα υποστηρίξει επίσης με αντίστοιχο τρόπο την ομάδα συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9.3.2016, σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ, για τη διασφάλιση της συνέχειας της συνεργασίας των κοινοποιημένων οργανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού ο οποίος θα καταργήσει πλήρως την οδηγία GAD μετά τις 21.4.2018.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 097-190781 Διορθωτικό 20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/04/2017 00:00