Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μέτρα για τη διατήρηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας BEST για την προώθηση τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2013/0020.
Μέτρα για τη διατήρηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας BEST για την προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης της...
Η σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία μιας δομής/πλατφόρμας η οποία θα επιτρέπει και θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης από διάφορες πηγές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και κράτη μέλη και άλλους πιθανούς εταίρους — από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μέχρι ΜΚΟ και επιχειρήσεις) για σχέδια που αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ και σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Η εν λόγω δομή/πλατφόρμα θα επιτρέπει τη διάθεση πληροφοριών μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης και των πιθανών φορέων υλοποίησης σχεδίων, καθώς και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των απαιτούμενων μηχανισμών υποστήριξης που περιλαμβάνουν προφίλ περιφερειακών οικοσυστημάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
14/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
02/09/2013 16:00
16/09/2013 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Δημιουργία και οργάνωση της διαδραστικής πλατφόρμας
Τμήμα 1 — Η δημιουργία και οργάνωση της διαδραστικής πλατφόρμας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: σύσταση μιας ομάδας εργασίας BEST η οποία υποστηρίζεται από περιφερειακούς κόμβους γνώσεων, ανάπτυξη και διαχείριση ενός διαδραστικού δικτυακού τόπου, σύσταση μιας συντονιστικής επιτροπής και διοργάνωση εξαμηνιαίων συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής, διευκόλυνση και υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, μόχλευση κεφαλαίων και προβολή, καθώς και ανάπτυξη στρατηγικών BEST σε στενή συνεργασία με τρέχουσες δραστηριότητες, με τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και κοινότητες καθώς και με την κοινωνία των πολιτών.
Παρτίδα 2
Ανάπτυξη προφίλ περιφερειακών οικοσυστημάτων
Τμήμα 2 — Η ανάπτυξη προφίλ περιφερειακών οικοσυστημάτων περιλαμβάνει την καταγραφή των υπαρχόντων προφίλ οικοσυστημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ και σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη και των τρεχουσών εργασιών σχετικά με τα προφίλ περιφερειακών οικοσυστημάτων, για την αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης των εργασιών και την αξιοποίηση των συνεργιών με σχετικές τρέχουσες δραστηριότητες, τη δημιουργία προφίλ περιφερειακών οικοσυστημάτων με τη βοήθεια των τοπικών παραγόντων και την υποστήριξη των περιφερειακών κόμβων γνώσεων που θα συσταθούν στο πλαίσιο του τμήματος 1, σε στενή συνεργασία με τις υφιστάμενες και τις τρέχουσες εργασίες.Η δημιουργία προφίλ περιφερειακών οικοσυστημάτων πρέπει να συντονιστεί αποτελεσματικά για τη διασφάλιση της συνολικής ποιότητας και τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Για τις προσφορές που καλύπτουν τα τμήματα 1 και 2, ο συντονισμός θα διεξαχθεί από την ομάδα BEST που θα συσταθεί στο πλαίσιο του τμήματος 1.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 092-155802
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/05/2013 00:00