Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των εναρμονισμένων προτύπων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
642/PP/GRO/IMA/17/1134/10421.
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των εναρμονισμένων προτύπων.
Στόχος της σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας στην Επιτροπή μέσω της διαχείρισης της ομάδας συμβούλων για τα εναρμονισμένα πρότυπα («σύμβουλοι ΕΝ.ΠΡ.») που θα επιλέγονται μετά από 1 ή περισσότερες ανοικτές προσκλήσεις που προκηρύσσει η αναθέτουσα αρχή. Η σύμβαση θα καλύπτει την παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης που απαιτεί η Επιτροπή στις περιπτώσεις που τα απαιτούμενα πρότυπα ή μέρη αυτών θα μπορούσαν να ενσωματωθούν βάσει πλαισίου αναφοράς σε πράξεις της Ένωσης και στις περιπτώσεις που τέτοια πρότυπα ή μέρη αυτών, θα μπορούσε να έχουν νομική ισχύ. Καλύπτει ιδίως την παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενωσιακής εναρμόνισης για τα προϊόντα (ήτοι «Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο/νομοθεσία νέας προσέγγισης») χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/08/2017 00:00
16/10/2017 16:00
18/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 166-341080 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/08/2017 00:00