Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση υγείας και υψηλών κινδύνων για το προσωπικό αποστολών ΚΠΑΑ, ΕΕΕΕ και πρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HHRI-2017
Ασφάλιση υγείας και υψηλών κινδύνων για το προσωπικό αποστολών ΚΠΑΑ, ΕΕΕΕ και προπαρασκευαστικών αποστολών.
Το αντικείμενο της μελλοντικής διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή ασφάλισης υγείας και ασφάλισης τυπικών και υψηλών κινδύνων για την κάλυψη περίπου 1 600 μελών διεθνούς προσωπικού και περίπου 120 μελών τοπικού προσωπικού που υλοποιούν δράσεις ΚΕΠΠΑ (επί του παρόντος 9 αποστολές ΚΠΑΑ και 9 ΕΕΕΕ) και 0–1 προπαρασκευαστικές αποστολές ανά έτος οι οποίες απασχολούν 5 έως 15 άτομα έκαστη, ανά έτος. Η ασφάλιση θα συμπεριλάβει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη, τον θάνατο και την αναπηρία λόγω ατυχήματος, την εκκένωση και τον επαναπατρισμό, την απαγωγή και την παράνομη κράτηση, την προστασία εισοδήματος, την παροχή βοήθειας, την ευθύνη αποσκευών και την αστική ευθύνη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
10/05/2017 00:00
30/06/2017 17:00
07/07/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 089-173711
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/05/2017 00:00