Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προετοιμασία και υλοποίηση της 4ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΕΕΕ)...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
161016/4301.
Προετοιμασία και υλοποίηση της 4ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΕΕΕ).
Αντικείμενο της εν λόγω διαδικασίας διαγωνισμού είναι η προετοιμασία και υλοποίηση της 4ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται για έναν από κοινού διαγωνισμό για τα κέντρα Eurofound και Cedefop τα οποία αποφάσισαν να ενώσουν πόρους και εμπειρογνωμοσύνη όχι μόνο σε αυτό το στάδιο αλλά και στο στάδιο υλοποίησης της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
20/05/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
16/06/2017 17:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Έρευνα για διαδικτυακές συνεντεύξεις με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), υποστηριζόμενες από τηλεφωνική επικοινωνία και παρακολούθηση
Για την παρτίδα 1, ο ανάδοχος θα κληθεί να διαχειριστεί τις συνεντεύξεις τόσο με τη διεύθυνση όσο και με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων μέσω του συστήματος διαδικτυακών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI). Η εξέταση των ερωτώμενων πρέπει να εκτελείται μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI).
Παρτίδα 2
Έρευνα για διαδικτυακές συνεντεύξεις με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), υποστηριζόμενες από τηλεφωνική επικοινωνία και μετέπειτα...
Για την παρτίδα 2 ο ανάδοχος θα κληθεί να εκτελέσει όλα τα στάδια της έρευνας μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 101-200015
Διορθωτικό
27/05/2017 00:00
2017/S 097-190767
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/05/2017 00:00