Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα της στατιστικής μεθοδολογίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2017/017.
Παροχή στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα της στατιστικής μεθοδολογίας.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει δραστηριότητες σχετικά με την «παροχή στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα της στατιστικής μεθοδολογίας». Οι στατιστικές υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών διαιρούνται στα ακόλουθα τμήματα: τμήμα 1: μεθοδολογική στήριξη, τμήμα 2: γραφείο εξυπηρέτησης σε ζητήματα μεθοδολογίας, τμήμα 3: παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα της στατιστικής μεθοδολογίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
12/08/2017 00:00
16/10/2017 16:30
24/10/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μεθοδολογική στήριξη
Ο κύριος στόχος του τμήματος «Μεθοδολογική στήριξη» είναι η παροχή μεθοδολογικής στήριξης σε όλους τους τομείς στατιστικής από τον σχεδιασμό των διαδικασιών έως τη διάδοση των δεδομένων. Κατά πάσα πιθανότητα, τα επόμενα 4 έτη θα δοθεί έμφαση σε τομείς στατιστικής που σχετίζονται με την επικύρωση δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων, την απεικόνιση/διάδοση δεδομένων και νέες μεθόδους για την ενσωμάτωση νέων πηγών δεδομένων (π.χ.: δεδομένα μεγάλου όγκου ή έξυπνες στατιστικές). Ο όγκος της συνολικής αγοράς υπηρεσιών για το τμήμα 1 εκτιμάται σε 3 200 ανθρωποημέρες ανά έτος, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε 12 800 ανθρωποημέρες για τη μέγιστη διάρκεια της σύμβασης (4 έτη).
Παρτίδα 2
Γραφείο εξυπηρέτησης σε ζητήματα μεθοδολογίας
Ο κύριος στόχος του τμήματος «Γραφείο εξυπηρέτησης σε ζητήματα μεθοδολογίας» είναι η παροχή μεθοδολογικής στήριξης σε όλους τους τομείς στατιστικής από τον σχεδιασμό των διαδικασιών έως τη διάδοση των δεδομένων. Το εν λόγω τμήμα καλύπτει επίσης την υποστήριξη της αξιολόγησης της ποιότητας των διαδικασιών παραγωγής στατιστικών από τη Eurostat, την αξιολόγηση των παραδοτέων σχεδίων του δικτύου ESSnet, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την καθοδήγηση σχετικά με τις τρέχουσες και τις νέες στατιστικές μεθόδους και εργαλεία. Ο όγκος της συνολικής αγοράς υπηρεσιών για το τμήμα 2 εκτιμάται σε 600 ανθρωποημέρες ανά έτος, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε 2 400 ανθρωποημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης (4 έτη).
Παρτίδα 3
Παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα της στατιστικής μεθοδολογίας
Ο κύριος στόχος του τμήματος «Παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα της στατιστικής μεθοδολογίας» είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικά με τη στατιστική μεθοδολογία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλους τους τομείς στατιστικής. Ο όγκος της συνολικής αγοράς υπηρεσιών για το τμήμα 3 εκτιμάται κατ' ανώτατο όριο σε 850 ανθρωποημέρες ανά έτος, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε 3 400 ανθρωποημέρες για τη μέγιστη διάρκεια της σύμβασης (4 έτη).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 154-318464
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2017 00:00