Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμφωνία-πλαίσιο για ένα ευρύ φάσμα μελετών και τεχνικών εργασιών διαχείρισης εγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LZ-1397.
Συμφωνία-πλαίσιο για ένα ευρύ φάσμα μελετών και τεχνικών εργασιών διαχείρισης εγκαταστάσεων.
Η ΕΤΕπ επιθυμεί να συνάψει πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο σταθερής διάρκειας 4 ετών, με δυνατότητα παράτασης από έτος σε έτος για μέγιστη συνολική διάρκεια 7 ετών, με τουλάχιστον 2 και το πολύ 5 παρόχους υπηρεσιών ή αναδόχους για καθεμία από τις ακόλουθες παρτίδες: — παρτίδες υπό τον γενικό τίτλο «Υπηρεσίες»: • παρτίδα S1 «Αρχιτέκτων», • παρτίδα S2 «Τεχνικός μηχανικός», • παρτίδα S3 «Τεχνική βοήθεια», • παρτίδα S4 «Εμπειρογνώμων σε θέματα ακινήτων και οικονομικά», • παρτίδα S5 «Εμπειρογνώμων σε θέματα περιβάλλοντος», • παρτίδα S6 «Εμπειρογνώμων σε συστήματα ασφαλείας», — παρτίδες υπό τον γενικό τίτλο «Έργα»: • παρτίδα T1 «Εσωτερικά έργα», • παρτίδα T2 «Εξωτερικά έργα», • παρτίδα T3 «Έργα θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού και υγιεινής», • παρτίδα T4 «Ηλεκτρολογικά έργα και έργα για πολυμέσα», • παρτίδα T5 «Διάφορες τεχνικές».
Εργασίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
03/06/2017 00:00
20/10/2017 23:59
21/07/2017 23:59
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα S1
Αρχιτέκτων
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση αποστολών αρχιτέκτονα ή γενικών αποστολών «γενικού αναδόχου» έργων, κυρίως αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, καθώς και ειδικών αποστολών.
Παρτίδα S2
Τεχνικός μηχανικός
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση αποστολών τεχνικού μηχανικού ή γενικών αποστολών «γενικού αναδόχου» έργων, κυρίως τεχνικού και μηχανολογικού χαρακτήρα, καθώς και ειδικών αποστολών.
Παρτίδα S3
Τεχνική βοήθεια
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση πολυτομεακών αποστολών τεχνικής βοήθειας στον τομέα των έργων διαρρύθμισης ή μετατροπής, καθώς και η υλοποίηση ειδικών αποστολών.
Παρτίδα S4
Εμπειρογνώμων σε θέματα ακινήτων και οικονομικά
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση αποστολών εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων και πιο συγκεκριμένα σε οικονομικά θέματα.
Παρτίδα S5
Εμπειρογνώμων σε θέματα περιβάλλοντος
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση αποστολών εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης αποβλήτων.
Παρτίδα S6
Εμπειρογνώμων σε συστήματα ασφαλείας
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση αποστολών εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας.
Παρτίδα T1
Εσωτερικά έργα
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση έργων στα οποία επικρατούν οι εσωτερικές εργασίες.
Παρτίδα T2
Εξωτερικά έργα
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση έργων στα οποία επικρατούν οι εξωτερικές εργασίες.
Παρτίδα T3
Έργα θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού και υγιεινής
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση έργων στα οποία επικρατούν οι εργασίες θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού ή/και υγιεινής.
Παρτίδα T4
Ηλεκτρολογικά έργα και έργα για πολυμέσα
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση έργων στα οποία επικρατούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες ή/και οι εργασίες για πολυμέσα.
Παρτίδα T5
Διάφορες τεχνικές
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση πολυτομεακών έργων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 106-211407
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/06/2017 00:00