Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2017/AGRI/06
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνίας και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με...
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνίας και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αγορές σε τρίτες χώρες και στην ΕΕ. Ο κύριος σκοπός των συμβάσεων είναι η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων παροχής πληροφοριών και προώθησης αναφορικά με τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ. Η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων διευθύνεται από τη Μονάδα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του Chafea. Ωστόσο, οι συμβάσεις-πλαίσιο θα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και για άλλες μονάδες του Chafea. Συνεπώς, ο δευτερεύων σκοπός της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών προώθησης και επικοινωνίας στους τομείς κοινής γεωργικής πολιτικής, δημόσιας υγείας, πολιτικής των καταναλωτών και ασφάλειας των τροφίμων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
30/05/2017 00:00
15/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Διοργάνωση εκδηλώσεων και περιπτέρων της ΕΕ σε τρίτες χώρες
Ο σκοπός του εν λόγω τμήματος είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και περιπτέρων της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Οι κύριες δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος είναι οι εξής: εμπορικές αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου, σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις, περίπτερα της ΕΕ σε εμπορικές εκθέσεις σε τρίτες χώρες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Παρτίδα 2
Διοργάνωση εκδηλώσεων και περιπτέρων στην ΕΕ
Ο σκοπός του εν λόγω τμήματος είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και περιπτέρων στην ΕΕ. Οι κύριες δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος είναι οι εξής: σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις, μελέτες επισκέψεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, περίπτερα σε εκθέσεις στην ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Παρτίδα 3
Πληροφορίες για τις αγορές σε τρίτες χώρες
Ο σκοπός του εν λόγω τμήματος είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αγορές γεωργικών τροφίμων τρίτων χωρών προς τις ΜΜΕ της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα. Οι πληροφορίες θα συγκεντρωθούν κυρίως σε εκθέσεις. Οι ανάδοχοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τις εκθέσεις των αγορών (πλήρεις ή περιλήψεις) στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κατά τη διάρκεια συναντήσεων/εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν ή μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων. Οι ανάδοχοι ενδέχεται να κληθούν να παρουσιάσουν βασικές πληροφορίες ή δεδομένα σε γραφική οπτική απεικόνιση (π.χ. γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, ενημερωτικά δελτία χωρών, κατάλογοι ελέγχου ή άλλα). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Παρτίδα 4
Εκστρατείες ή δράσεις ενημέρωσης, επικοινωνίας και προώθησης
Στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος ο ανάδοχος θα παράσχει υπηρεσίες για τη διοργάνωση εκστρατειών ή τμημάτων εκστρατειών ενημέρωσης, επικοινωνίας ή προώθησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 102-203727
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/05/2017 00:00