Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασκήσεις για μονάδες πολιτικής προστασίας, ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήρι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/A2/SER/2017/04.
Ασκήσεις για μονάδες πολιτικής προστασίας, ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης και ομάδες πολιτικής προστασίας της...
Γενικός στόχος είναι η εξάσκηση και η εξέταση των γνώσεων και της εμπειρίας που έχουν αποκτηθεί από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τον μηχανισμό και αλλού, μέσω της διενέργειας ασκήσεων επί χάρτου και επιτόπιων ασκήσεων ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου που εστιάζουν στους συμμετέχοντες, μέσω της ανάπτυξης διαφόρων καινοτόμων αλλά ρεαλιστικών σεναρίων διεθνών αναπτύξεων, κατάλληλων για την άσκηση σε ασφαλές περιβάλλον, για την εκτέλεση πιστοποιήσεων ή/και ανακατατάξεων των επίσημων μονάδων πολιτικής προστασίας/ομάδων τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης (TAST), άλλων ικανοτήτων της εθελοντικής δεξαμενής, άλλων ικανοτήτων που έχουν καταχωριστεί στο Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (CECIS) και εμπειρογνωμόνων του μηχανισμού [ομάδες πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPT)]. Οι εθνικές αξιολογήσεις κινδύνων, οι πρόσφατες τάσεις καταστροφών, οι προηγούμενες ενεργοποιήσεις του μηχανισμού, τα διδάγματα που έχουν αποκομιστεί από προηγούμενες ενεργοποιήσεις του μηχανισμού και από προηγούμενους κύκλους ασκήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη σεναρίων ασκήσεων τα οποία θα πρέπει επίσης να εντάσσονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης χώρας όπου πρόκειται να εκτελεστεί μια άσκηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
07/07/2017 00:00
21/09/2017 23:59
28/09/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση 5 ασκήσεων επί χάρτου για το βασικό προσωπικό όλων των μονάδων...
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει, να εκτελέσει και να αυτοαξιολογήσει 5 ασκήσεις επί χάρτου. Σε κάθε άσκηση θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής τουλάχιστον 27 ατόμων [εκ των οποίων 20 θα ανήκουν στο βασικό προσωπικό μονάδων, 2 στο βασικό προσωπικό ομάδων TAST ή τουλάχιστον θα έχουν λάβει εκπαίδευση TAST, συν 4 καταρτισμένοι εμπειρογνώμονες σχετικά με τον μηχανισμό της Ένωσης, συν ένας αξιωματικός-σύνδεσμος με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC), για τη δημιουργία ενός κέντρου συντονισμού επιτόπιων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της άσκησης], καθώς και δυνατότητα πλήρους συμμετοχής τουλάχιστον 3 εικονικών μονάδων, σε κάθε άσκηση. Επίσης, όλα τα σενάρια εκτός από εκείνα που έχουν σχεδιαστεί εντός της Ευρώπης, θα πρέπει να προβλέπουν τη συμμετοχή ενός έμπειρου μέλους αποστολών αξιολόγησης και συντονισμού των Ηνωμένων Εθνών σε περίπτωση καταστροφής (UNDAC), (κατά προτίμηση με κατάρτιση σχετικά με τον μηχανισμό) το οποίο συμμετέχει επίσης και συνεργάζεται, παράλληλα με την ομάδα EUCPT. Επίσης, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της προκηρυσσόμενης σύμβασης κατ'ανώτατο όριο 12 μέλη του βασικού προσωπικού από τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο) ενδέχεται να προσκληθούν να συμμετάσχουν στις ασκήσεις.
Παρτίδα 2
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση 3 επιτόπιων ασκήσεων κυρίως για μονάδες άντλησης υψηλής δυναμικότητας...
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει, να εκτελέσει και να αυτοαξιολογήσει 3 επιτόπιες ασκήσεις. 1 άσκηση θα έχει δυναμικότητα συμμετοχής 5 μονάδων πολιτικής προστασίας από διάφορα συμμετέχοντα κράτη, 2 ασκήσεις θα έχουν δυναμικότητα συμμετοχής 4 μονάδων πολιτικής προστασίας από διάφορα συμμετέχοντα κράτη και πλήρους συμμετοχής τουλάχιστον 3 εικονικών μονάδων σε κάθε άσκηση ή/και 4 άλλων συγκρίσιμων ικανοτήτων της εθελοντικής δεξαμενής, δηλ. συνολικά 4 ή 5 συμμετέχουσες μονάδες ή ικανότητες εκτός από τις εικονικές μονάδες όπως ορίζεται ανωτέρω και, σε κάθε περίπτωση, θα προσομοιώνεται και θα περιγράφεται ο ρόλος που διαδραματίζει μια ομάδα EUCPT από εμπειρογνώμονες του μηχανισμού της ΕΕ. Επίσης, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της προκηρυσσόμενης σύμβασης ενδέχεται να κληθούν να συμμετάσχουν πολυεθνικές μονάδες που περιλαμβάνουν τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο), υπό τις ίδιες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις όπως και οι μονάδες που συμμετέχουν στον μηχανισμό.
Παρτίδα 3
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση 5 επιτόπιων ασκήσεων κυρίως για μονάδες έρευνας και διάσωσης σε αστικό...
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει, να εκτελέσει και να αυτοαξιολογήσει 5 επιτόπιες ασκήσεις. 3 ασκήσεις θα έχουν δυναμικότητα συμμετοχής 4 μονάδων πολιτικής προστασίας και 2 ασκήσεις θα έχουν δυναμικότητα συμμετοχής 3 μονάδων πολιτικής προστασίας από διάφορα συμμετέχοντα κράτη, ενώ σε όλες τις ασκήσεις θα συμμετέχουν πλήρως τουλάχιστον 3 εικονικές μονάδες και τουλάχιστον 3 άλλες ικανότητες της εθελοντικής δεξαμενής, δηλ. συνολικά 3 ή 4 συμμετέχουσες μονάδες ή ικανότητες εκτός από τις εικονικές μονάδες όπως ορίζεται ανωτέρω και, σε κάθε περίπτωση, θα προσομοιώνεται και θα περιγράφεται ο ρόλος που διαδραματίζει μια ομάδα EUCPT από εμπειρογνώμονες του μηχανισμού της ΕΕ. Επίσης, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της προκηρυσσόμενης σύμβασης ενδέχεται να κληθούν να συμμετάσχουν μονάδες από τρίτες χώρες, υπό τις ίδιες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις όπως και οι μονάδες που συμμετέχουν στον μηχανισμό.
Παρτίδα 4
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση 2 προγραμμάτων επιτόπιων ασκήσεων, με ένα επαναληπτικό πρόγραμμα και...
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει, να εκτελέσει και να αυτοαξιολογήσει 2 προγράμματα επιτόπιων ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός επαναληπτικού προγράμματος και μιας επιτόπιας άσκησης σε κάθε πρόγραμμα ασκήσεων. Κάθε πρόγραμμα ασκήσεων θα έχει δυναμικότητα συμμετοχής 3 ομάδων EUCPT και 3 ομάδων TAST από διάφορα συμμετέχοντα κράτη και σε κάθε άσκηση θα πρέπει να συμμετέχουν εικονικές μονάδες ανάλογα με το σενάριο, πέραν του ευρέος φάσματος φορέων ανταπόκρισης, ιδίως από την ανθρωπιστική κοινότητα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 128-260027
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2017 00:00