Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πλειστηριασμός δικαιωμάτων εκπομπής και εποπτεία της αγοράς άνθρακα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Πλειστηριασμός δικαιωμάτων εκπομπής και εποπτεία της αγοράς άνθρακα.
Οι ανάδοχοι των 3 διαφορετικών τμημάτων θα παράσχουν νομική, οικονομική, χρηματοοικονομική, καθώς και λογιστική και ελεγκτική εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη της Επιτροπής όσον αφορά τις δραστηριότητές της σχετικά με τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και της αγοράς άνθρακα, μέσω της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της παρακολούθησης της σχετικής νομοθεσίας, διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων και συμβατικών ρυθμίσεων, καθώς και σχετικά με την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων, συμβάντων και καταστάσεων κρίσης. Επισημαίνεται ότι η προκαταρκτική ανακοίνωση για τον παρόντα διαγωνισμό δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 2016/S 103-183492, της 31.5.2016, με τίτλο «Παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής («Κανονισμός περί πλειστηριασμών») και του πλαισίου εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Νομική βοήθεια
Η σύμβαση-πλαίσιο για το τμήμα 1 θα συναφθεί για αρχική περίοδο 24 μηνών και θα ανανεωθεί αυτόματα 2 φορές (με μέγιστη συνολική διάρκεια 72 μηνών). Ο (οι) ανάδοχος(οι) της σύμβασης-πλαίσιο αναφορικά με το τμήμα 1 ενδέχεται να κληθεί(ούν) να παράσχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1) παροχή νομικής βοήθειας για την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, 2) παροχή νομικής βοήθειας για τη διαχείριση συμβάσεων, 3) παροχή νομικής βοήθειας για τον από κοινού ορισμό του κοινού χώρου πλειστηριασμών ή του επιτηρητή πλειστηριασμών, 4) παροχή νομικής βοήθειας για τη διαχείριση των συμφωνιών για την από κοινού σύναψη συμβάσεων, 5) καθήκοντα συντονισμού και παράδοσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης (βλέπε τμήμα 2.3 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Παρτίδα 2
Οικονομική και χρηματοπιστωτική ανάλυση των αγορών
Η σύμβαση-πλαίσιο για το τμήμα 2 θα συναφθεί για αρχική περίοδο 24 μηνών και θα ανανεωθεί αυτόματα 2 φορές (με μέγιστη συνολική διάρκεια 72 μηνών). Ο (οι) ανάδοχος(οι) της σύμβασης-πλαίσιο αναφορικά με το τμήμα 2 ενδέχεται να κληθεί(ούν) να παράσχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1) οικονομική και χρηματοπιστωτική ανάλυση της λειτουργίας των αγορών άνθρακα, 2) παροχή οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμβουλών για την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, 3) παροχή οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμβουλών για τη διαχείριση συμβάσεων, 4) παροχή οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμβουλών, καθώς και υποστήριξης για τον από κοινού ορισμό του κοινού χώρου πλειστηριασμών ή του επιτηρητή πλειστηριασμών, 5) παροχή οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμβουλών για τη διαχείριση των συμφωνιών για την από κοινού σύναψη συμβάσεων, 6) καθήκοντα συντονισμού και παράδοσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης (βλέπε τμήμα 2.3 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Παρτίδα 3
Λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες
Η σύμβαση-πλαίσιο για το τμήμα 3 θα συναφθεί για αρχική περίοδο 24 μηνών και θα ανανεωθεί αυτόματα 2 φορές (με μέγιστη συνολική διάρκεια 72 μηνών). Ο (οι) ανάδοχος(οι) της σύμβασης-πλαίσιο αναφορικά με το τμήμα 3 ενδέχεται να κληθεί(ούν) να παράσχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1) λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του κανονισμού περί πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου συμμόρφωσης της εφαρμογής του κανονισμού περί πλειστηριασμών από τους χώρους πλειστηριασμών, 2) λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρηση της νομοθεσίας περί χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ που ισχύει στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά δικαιωμάτων, 3) λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες για διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για τον ορισμό του κοινού χώρου πλειστηριασμών και του επιτηρητή πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας για τον καθορισμό των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και της διάρθρωσης του κόστους, καθώς και για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των υποψήφιων ή προσφερόντων, 4) παροχή λογιστικής και ελεγκτικής βοήθειας όσον αφορά τις συμβάσεις με τον κοινό χώρο πλειστηριασμών και τον επιτηρητή πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού ελέγχου σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων και του ελέγχου για τον προσδιορισμό του κόστους, των διακυμάνσεων του κόστους και της εκτίμησης της σχετικής αναθεώρησης των τιμών στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων, 5) καθήκοντα παράδοσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης (βλέπε τμήμα 2.3 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 102-203754
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/05/2017 00:00