Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό δίκτυο για την εκτέλεση ερευνητικών υπηρεσιών σχετικά με ζητήματα που...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2016/RCIT/PR/RIGH/0078.
Ακαδημαϊκό δίκτυο για την εκτέλεση ερευνητικών υπηρεσιών σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα και σχετικές πολιτικές...
Σκοπός της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η δημιουργία ενός δικτύου ακαδημαϊκών («Δίκτυο»), το οποίο θα επιφορτιστεί με την παροχή ανεξάρτητων συμβουλών και ερευνών στην Επιτροπή σχετικά με την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή ειδικής εμπειρογνωμοσύνης υπό την προοπτική της έκθεσης της Επιτροπής για την ιθαγένεια της ΕΕ το 2019 και των ευρωπαϊκών εκλογών το 2019.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/07/2017 00:00
28/08/2017 12:00
31/08/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 134-273618 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/07/2017 00:00