Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για προμήθειες ΤΠΕ βάσει προτύπων για την ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/01/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2013/0048
Μελέτη σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για προμήθειες ΤΠΕ βάσει προτύπων για την προώθηση της αποτελεσματικότητας και της...
Πολλές δημόσιες αρχές παγιδεύονται στα συστήματα της ΤΠΕ τους, με την έννοια ότι όταν μια δημόσια αρχή πρέπει να συνάψει μια νέα σύμβαση προμηθειών για ένα σύστημα ΤΠΕ λίγοι μόνον παροχή (ή ακόμα και μόνο 1) μπορούν να προσφέρουν τις ζητούμενες υπηρεσίες. Με την καλύτερη χρήση προτύπων θα μετριαστεί ο περιορισμός και κατά συνέπεια θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει έναν οδηγό για προμήθειες ΤΠΕ βάσει προτύπων, με τίτλο «Στοιχεία Ορθής Πρακτικής» στο πλαίσιο της δράσης 23 του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης. Ο στόχος της μελέτης είναι η παροχή υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διάδοση του οδηγού, η διοργάνωση συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς που επηρεάζονται από τον οδηγό και η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή του οδηγού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/01/2014 04:01
Άνευ αντικειμένου
16/08/2013 16:00
26/08/2013 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 008-008740
Διορθωτικό
11/01/2014 00:00
2014/S 001-000018
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/01/2014 04:01
2013/S 109-185529
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/06/2013 00:00