Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Χωροκατακτητικά ξένα είδη - Πλαίσιο για τον προσδιορισμό χωροκατακτητικών ξένων ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/ETU/2013/0026
Χωροκατακτητικά ξένα είδη - Πλαίσιο για τον προσδιορισμό χωροκατακτητικών ξένων ειδών που απασχολούν την ΕΕ.
Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη (ΧΞΕ) αποτελούν είδη τα οποία μεταφέρονται εκτός της φυσικής τους κατανομής υπερβαίνοντας οικολογικά εμπόδια, εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, και τα οποία εγκαθίστανται και εξαπλώνονται στη νέα τους τοποθεσία επιφέροντας αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, την κοινωνία και την οικονομία. Εκτιμάται πως τα ΧΞΕ έχουν κοστίσει στην ΕΕ τουλάχιστον 12 000 000 000 EUR/έτος κατά τα τελευταία 20 έτη και το κόστος της ζημίας εξακολουθεί να αυξάνεται.Προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τα ΧΞΕ, η Επιτροπή θα προτείνει ειδικό νομοθετικό μέσο με στόχο την πρόληψη της εισόδου ΧΞΕ, τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης και ταχείας απόκρισης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΧΞΕ που έχουν ήδη εγκατασταθεί και εξαπλωθεί.Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη δράση προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ, το νομοθετικό μέσο θα επικεντρωθεί σε ένα κοινό σύνολο ΧΞΕ που απασχολούν την ΕΕ. Η εν λόγω μελέτη στοχεύει στη δημιουργία του απαραίτητου μεθοδολογικού πλαισίου για την κατάρτιση του καταλόγου ΧΞΕ που απασχολούν την ΕΕ.Ο κατάλογος των ΧΞΕ που απασχολούν την ΕΕ θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία υπό τη μορφή αξιολόγησης κινδύνων. Ωστόσο, στην ΕΕ δεν υπάρχει εναρμονισμένη πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων για την αξιολόγηση των κινδύνων που τίθενται από ΧΞΕ. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση θα παράσχει τη απαραίτητη υποστήριξη στην ανάπτυξη του αρχικού καταλόγου ΧΞΕ που απασχολούν την ΕΕ μέσω της παροχής μιας ενημερωμένης επισκόπησης των αξιολογήσεων κινδύνων για ΧΞΕ, της ανάπτυξης των ελάχιστων απαραίτητων προτύπων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια αξιολόγηση κινδύνων είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό και της κριτικής εξέτασης των υφιστάμενων μεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνων για ΧΞΕ υπό το πρίσμα των εν λόγω ελάχιστων προτύπων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/07/2013 16:00
23/07/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 100-170265
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/05/2013 00:00