Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά εξοπλισμού/προμηθειών προστασίας και ασφάλειας για τους 3 χώρους εργασίας ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EP/DGSAFE/FOUR/2017-009.
Αγορά εξοπλισμού/προμηθειών προστασίας και ασφάλειας για τους 3 χώρους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες,...
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντικειμένων προστασίας και ασφάλειας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εφεξής «Κοινοβούλιο») στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο. Τα αντικείμενα προορίζονται για υπεύθυνους και προσωπικό ασφαλείας, ενώ είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για συναφείς σκοπούς κατάρτισης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
30/08/2017 00:00
06/10/2017 12:00
13/10/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εξοπλισμός και προμήθειες για την ασφάλεια
2 ομάδες προϊόντων που πρόκειται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρτίδας: υποχρεωτικά αντικείμενα και μη υποχρεωτικά αντικείμενα. Υποχρεωτικά αντικείμενα είναι αυτά που η αναθέτουσα αρχή απαιτεί να παρέχονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της «συγγραφής υποχρεώσεων» (πυροσβεστικός εξοπλισμός, προσωπική προστασία, όργανα μέτρησης, αποθήκευση, υλικοτεχνική υποστήριξη και αντικείμενα σήμανσης, εργαλεία, αντικείμενα εκπαίδευσης παροχής πρώτων βοηθειών και άλλα). Τα μη υποχρεωτικά αντικείμενα είναι αυτά για τα οποία δεν ορίζονται προδιαγραφές στα έγγραφα του διαγωνισμού, αλλά εμπίπτουν στην κατηγορία της παρτίδας. Τα εν λόγω αντικείμενα θα παραγγελθούν από κατάλογο του αναδόχου. Προς πληροφόρηση, μη υποχρεωτικά αντικείμενα που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα είναι: τσεκούρι, φτυάρι για το χιόνι, σκούπα, φορητή σκάλα, γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας, φορητές συσκευές προβολής, λάμπες 24V για χρήση σε υγρό περιβάλλον, θάλαμοι αποθήκευσης ή ασφάλειας, γιλέκα υψηλής ορατότητας σε διάφορα χρώματα και εξατομικευμένες εκτυπώσεις, αναλώσιμα για κουτί πρώτων βοηθειών, αναλώσιμα για κουτί καλλυντικών για εκπαίδευση σε θέματα πρώτων βοηθειών και λοιπός εξοπλισμός και προμήθειες ασφάλειας.
Παρτίδα 2
Εξοπλισμός και προμήθειες ασφαλείας
2 ομάδες προϊόντων που πρόκειται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρτίδας: υποχρεωτικά αντικείμενα και μη υποχρεωτικά αντικείμενα. Τα υποχρεωτικά αντικείμενα είναι αυτά που η αναθέτουσα αρχή απαιτεί να παρέχονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της «συγγραφής υποχρεώσεων» (σφραγίδα ασφαλείας, καθρέπτες ελέγχου, ακουστικά ραδιοφώνου, προστατευτικός ρουχισμός και ρουχισμός εκπαίδευσης για μαχητικά αθλήματα, φακός, εργαλεία και άλλα). Τα μη υποχρεωτικά αντικείμενα είναι αυτά για τα οποία δεν ορίζονται προδιαγραφές στα έγγραφα του διαγωνισμού, αλλά εμπίπτουν στην κατηγορία της παρτίδας. Τα εν λόγω αντικείμενα θα παραγγελθούν από κατάλογο του αναδόχου. Προς πληροφόρηση, μη υποχρεωτικά αντικείμενα που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα είναι: σακούλες με αεροστεγές κλείσιμο, ανιχνευτές μετάλλων χειρός, τσάντες, προμήθειες για μαχητικά αθλήματα και λοιπός εξοπλισμός ασφαλείας και προμήθειες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 165-339180
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/08/2017 00:00