Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με ζητήματα εφαρμοσιμότητας όσον αφορά την εφαρμογή του παραρτήμα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
Μελέτη σχετικά με ζητήματα εφαρμοσιμότητας όσον αφορά την εφαρμογή του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του...
Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι i) η ανάλυση της εφαρμοσιμότητας συγκεκριμένων διατάξεων του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων [κανονισμός (ΕΕ) 2017/542 της Επιτροπής, αναφορικά με τις εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία, εφεξής «παράρτημα VIII»] σε σχέση με συγκεκριμένες βιομηχανίες με πολύπλοκες εισροές υλικών και αλυσίδες εφοδιασμού και ii) η διερεύνηση και πρόταση επιλογών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων εφαρμοσιμότητας που θέτουν ορισμένοι ενδιαφερόμενοι φορείς, εάν επιβεβαιωθούν, χωρίς την απώλεια απαραίτητων πληροφοριών για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων φορέων/κέντρων δηλητηριάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Σημεία αναφοράς
11/08/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
21/09/2017 16:00
26/09/2017 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 153-316351 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/08/2017 00:00