Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δίκτυο εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κινητικότητα εντός της ΕΕ - ελεύθερη κυκλο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2017/012.
Δίκτυο εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κινητικότητα εντός της ΕΕ - ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και συντονισμός των...
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα που παρέχεται στους πολίτες της Ένωσης βάσει του άρθρου 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Επίσης, για λόγους ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ, συντονίζονται από τα νομικά μέσα της ΕΕ. Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα άτομα που μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίστανται οποιαδήποτε απώλεια δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι διατάξεις συντονισμού της ΕΕ είναι κατάλληλες και σύμφωνες με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στις εθνικές νομοθεσίες κοινωνικής ασφάλισης που συντονίζουν. Για πρόσθετες λεπτομέρειες, βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
16/08/2017 00:00
15/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή νομικής εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής...
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 2
Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 163-335373
Διορθωτικό
26/08/2017 00:00
2017/S 155-321208
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/08/2017 00:00