Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έλεγχοι ασφάλειας και συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL/06/PO/2017/046.
Έλεγχοι ασφάλειας και συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας.
Υπηρεσίες σχετικά με κανονιστικούς ελέγχους ασφάλειας, ευεξίας και περιβαλλοντικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις ή στους χώρους των κτιρίων στα οποία στεγάζονται τα θεσμικά όργανα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
23/08/2017 00:00
12/10/2017 16:00
19/10/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Έλεγχοι ασφαλείας Η παρτίδα 1 «Κανονιστικοί έλεγχοι ασφάλειας και κανονιστικοί περιβαλλοντικοί έλεγχοι» αποτελείται από 3 μέρη: μέρος I: έλεγχοι ασφάλειας και περιβαλλοντικοί έλεγχοι: • μέρος I.1: περιοδικοί έλεγχοι ασφάλειας και περιβαλλοντικοί έλεγχοι, • μέρος I.2: ενδεχόμενοι επιπλέον έλεγχοι ασφάλειας και περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε σχέση με το πρόγραμμα ελέγχων, κατόπιν ειδικής αίτησης του θεσμικού οργάνου, καθήκον ΙΙ: τεχνική βοήθεια.
Παρτίδα 2 Συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας Αντικείμενο της παρτίδας 2 είναι ο συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου, της 27.6.2008, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
Παρτίδα 3 Ανάλυση των κινδύνων στους χώρους εργασίας Αντικείμενο της παρτίδας 3 είναι η διαχείριση και η πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τους χώρους εργασίας, τον εξοπλισμό και το προσωπικό.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 160-329616 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/08/2017 00:00