Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συνδεόμενου με αυτή εμπορίου καθορίστηκε το 2003 με το σχέδιο δράσης επιβολής της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνησης και εμπορίου (FLEGT). Το σχέδιο πρότεινε μια δέσμη μέτρων για την υποστήριξη των διεθνών προσπαθειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης η ΕΕ διαπραγματεύεται εθελοντικές συμφωνίες συνεργασίας (VPA) με τις χώρες παραγωγής ξυλείας (χώρες-εταίροι), οι οποίες θεσπίζουν νομικά δεσμευτική υποχρέωση των μερών για την εφαρμογή ενός συστήματος χορήγησης αδειών και ρύθμισης του εμπορίου ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που ορίζονται στις συμφωνίες.Δεδομένης της μεγάλης έκτασης και του επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, ήταν αναγκαίο να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί το σχέδιο δράσης FLEGT με πρόσθετα μέτρα και, για τον λόγο αυτό θεσπίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.10.2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία, EUTR) στις 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmΟ κανονισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ξυλείας που αναφέρονται στο παράρτημά του, με χρήση της ονοματολογίας του τελωνιακού κώδικα της ΕΕ. Τέθηκε σε ισχύ στις 3.3.2013 ώστε να δοθεί χρόνος για την προετοιμασία των φορέων εκμετάλλευσης της ΕΕ, των παραγωγών ξυλείας και των κρατών μελών, καθώς και των εμπορικών εταίρων. Έως τον Ιούνιο του 2012 η Επιτροπή θέσπισε απαραίτητες μη νομοθετικές πράξεις: τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 363/2012 της Επιτροπής και τον κανονισμό εφαρμογής (ΕΕ) 607/2012 της Επιτροπής. Το 2013 η Επιτροπή ανέπτυξε, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, ένα καθοδηγητικό έγγραφο σχετικά με τον κανονισμό EUTR, στο οποίο αποσαφηνίζονται συγκεκριμένες πτυχές του κανονισμού.Παρόλο που οι κανονισμοί είναι άμεσα δεσμευτικοί για το σύνολο της ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα και είναι υπεύθυνα για την καθημερινή εφαρμογή και επιβολή τους.Σκοπός της σύμβασης είναι:1. η παροχή υποστήριξης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
05/06/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 107-182396 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/06/2013 00:00