Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση για υποστήριξη της εφαρμογής σε πράξη των άρθρων 8α–8γ της οδηγίας 2014/...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2017-209-2.
Ανάλυση για υποστήριξη της εφαρμογής σε πράξη των άρθρων 8α–8γ της οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου.
Το παρόν σχέδιο αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων της Επιτροπής για την παροχή στήριξης σε κράτη μέλη της ΕΕ, αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, και κατόχους αδειών όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των άρθρων 8α-8γ της οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου μέσω διευκόλυνσης της ανταλλαγής εμπειριών, καθώς και την προώθηση μιας περισσότερο συνεπούς και φιλόδοξης εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ. Για αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή εργάζεται ήδη με τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές (κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών Φορέων Πυρηνικής Ασφάλειας - ENSREG) για διαβούλευση σχετικά τις εθνικές προσεγγίσεις και τον προσδιορισμό περαιτέρω εργασιών για στήριξη μεγαλύτερης σύγκλισης στην υλοποίηση του στόχου για την πυρηνική ασφάλεια. Το παρόν σχέδιο είναι συμπληρωματικό προς τις δραστηριότητες με την ENSREG και έχει σχεδιαστεί για την πληροφόρηση και τον προσδιορισμό μελλοντικών τομέων εργασίας και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το πλαίσιο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
13/09/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
17/10/2017 23:59
27/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 175-357697 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/09/2017 00:00