Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας προς κράτη μέλη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2013/0018.
Παροχή βοήθειας προς κράτη μέλη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις προβλέψεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας σε έναν αριθμό κρατών μελών, προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή των προβλέψεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2015 στο πλαίσιο του κανονισμού περί μηχανισμού παρακολούθησης. Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σχετικά με τις δυσκολίες που παρουσιάζονται συνεχώς, με προτεραιότητα, στους ακόλουθους ενδεικτικούς τομείς: διάκριση μεταξύ τομέων που υπάγονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) και τομέων που δεν υπάγονται στο ETS και ορθή απεικόνισή τους στις προβλέψεις, προσδιορισμός των πολιτικών και των μέτρων στους τομείς που καλύπτει η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών, ανάλυση και διαχείριση των βασικών κατηγοριών, σύσταση, ανάπτυξη και βελτίωση του εθνικού συστήματος προβλέψεών τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/06/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
31/07/2013 16:00
14/08/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 108-183904
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/06/2013 00:00