Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη στη διαχείριση αλλαγών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2017/RMC/9252.
Υποστήριξη στη διαχείριση αλλαγών.
Στήριξη του ECDC στη συστηματική εφαρμογή της προσέγγισης στη διαχείριση αλλαγών σε βασικά σχέδια και άλλες πρωτοβουλίες αλλαγών. Η διαχείριση αλλαγών βοηθά χορηγούς σχεδίων και ομάδες στην αξιολόγηση, τον σχεδιασμό, την επικοινωνία και την εφαρμογή προγραμμάτων αλλαγής που εστιάζουν σε οργανωτικές μεταβάσεις (σημαντικές αλλαγές στη δομή, τη διαδικασία και την τεχνολογία) και στηρίζουν τους ιδιώτες στην προσαρμογή τους στους νέους τρόπους εργασίας που απαιτούνται για την υλοποίηση και τη διατήρηση της αλλαγής. προβλέπονται 3 είδη υπηρεσιών: — υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης αλλαγών σχετικές με την οργάνωση, — υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση αλλαγών στην υποστήριξη βασικών σχεδίων, — διαχείριση αλλαγών, συμβουλές εμπειρογνωμόνων κατόπιν αίτησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/09/2017 00:00
30/10/2017 16:00
06/11/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 179-365735
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/09/2017 00:00