Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
10 έτη από την έναρξη: εκτίμηση και αξιολόγηση των αντικτύπων της χρήσης των διε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/039/F.
10 έτη από την έναρξη: εκτίμηση και αξιολόγηση των αντικτύπων της χρήσης των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ)...
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας γενικής ανάλυσης των αντικτύπων της 8ετούς χρήση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) στην ΕΕ για υπεύθυνους κατάρτισης και χρήστες οικονομικών καταστάσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Η μελέτη θα συμπεριλάβει μια γενική αξιολόγηση του εάν ο κανονισμός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός ΔΛΠ) πέτυχε τον αρχικό διττό στόχο της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου διαφάνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων ευρωπαϊκών εταιρειών και μιας αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς, σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ το 2005. Στην μελέτη θα συμπεριληφθεί επίσης μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας και μια αξιολόγηση και ανάλυση των οφελών και μειονεκτημάτων του κανονισμού ΔΛΠ για διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων.Η μελέτη θα παράσχει στήριξη στον στόχο της ΓΔ MARKT περί διεξαγωγής αποτίμηση του κανονισμού ΔΛΠ με στόχο την αξιολόγηση του εάν η εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην ΕΕ έχει αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη. Επιπλέον, η μελέτη θα προσδιορίσει το εάν οι αρχικοί στόχοι του κανονισμού ΔΛΠ διατηρούν την πρακτική τους αξία και θα εντοπίσει τομείς που χρήζουν βελτίωσης, εφόσον απαιτείται.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/06/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/09/2013 23:59
26/09/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 119-202159
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/06/2013 00:00