Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας για την αξιολόγηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C3/2017-420-423.
Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας για την αξιολόγηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κύριος σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η ανάλυση και η εις βάθος ποσοτική αξιολόγηση του δυναμικού και των επιλογών εξοικονόμησης ενέργειας σε διάφορους τομείς, για την ΕΕ ως σύνολο και σε επίπεδο κρατών μελών, καθώς και ο προσδιορισμός του βέλτιστου τρόπου διαχείρισής τους, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών της ΕΕ για το 2030, με στοιχεία έως το 2050. Ο γενικός στόχος είναι συνεπώς η παροχή τεχνικών πληροφοριών προς τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον καλύτερο προσανατολισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον αφορά τον προσδιορισμό των μέτρων ενεργειακής απόδοσης τα οποία μπορούν να επιτύχουν την υψηλότερη εξοικονόμηση με οικονομικώς αποδοτικό τρόπο και είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις εθνικές συνθήκες. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τους τομείς για τους οποίους θα απαιτηθούν περαιτέρω αξιολογήσεις. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζονται και έχουν προγραμματιστεί για το 2020 και το 2030. Τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση και οι μακροπρόθεσμες κτιριακές στρατηγικές, καθώς και τα υφιστάμενα (σχέδια) ολοκληρωμένων προγραμμάτων για το 2030, στον βαθμό που είναι διαθέσιμα, αποτελούν συνεπώς βασικά στοιχεία για την εν λόγω αξιολόγηση.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/11/2017 00:00
18/12/2017 16:00
20/12/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 213-441743 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/11/2017 00:00