Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση και ενημέρωση του παρατηρητηρίου του κατασκευαστικού τομέα της ΕΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2017/032.
Συντήρηση και ενημέρωση του παρατηρητηρίου του κατασκευαστικού τομέα της ΕΕ.
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ο ανάδοχος θα συμβάλει στις εν εξελίξει εργασίες για το παρατηρητήριο του κατασκευαστικού τομέα της ΕΕ (ECSO) και να διασφαλίσει τη συνέχεια, βελτίωση και επέκτασή τους. Τα καθήκοντα διαιρούνται σε 4 πακέτα εργασίας: πακέτο εργασίας 1: ενημέρωση της μεθοδολογίας και της λίστας δεικτών και παραγωγή ενημερωτικών δελτίων χωρών, πακέτο εργασίας 2: επιλογή και παραγωγή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με εθνικά ή/και περιφερειακά νέα πολιτικά μέτρα και ενημέρωση των υφιστάμενων πολιτικών μέτρων για το παρατηρητήριο κατασκευαστικού τομέα της ΕΕ (ECSO), πακέτο εργασίας 3: κατάρτιση αναλυτικών εκθέσεων, πακέτο εργασίας 4: προώθηση των αποτελεσμάτων ανάλυση και των δραστηριοτήτων διάδοσης. Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.3 και 1.4.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
22/01/2018 15:00
23/01/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 230-478658 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/11/2017 00:00