Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια μηχανημάτων διακίνησης φορτίων και συναφείς υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2017/054/779.
Προμήθεια μηχανημάτων διακίνησης φορτίων και συναφείς υπηρεσίες.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης για: — την προμήθεια, για την ανανέωση του παλιού εξοπλισμού και την προμήθεια πρώτου εξοπλισμού, μηχανημάτων διακίνησης φορτίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στα πιο διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, και βρίσκονται στα κτίρια των 2 αυτών θεσμικών οργάνων στην περιοχή Βρυξελλών-πρωτεύουσα και στα περίχωρα, στο Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο. — τις υπηρεσίες μεταφοράς, δοκιμών, θέσης σε λειτουργία και κατάρτισης, — την απομάκρυνση των υπαρχόντων χρησιμοποιημένων μηχανημάτων διακίνησης φορτίων με σκοπό την ανακύκλωσή τους, — την υπηρεσία μετά την πώληση κατά την εγγυητική περίοδο, — τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής σε ωριαία βάση.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Τιμή
Όροι συμμετοχής
— ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων, — ο υποψήφιος θα επισυνάψει μεταξύ άλλων υπεύθυνη δήλωση, δεόντως χρονολογημένη και υπογεγραμμένη, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του. Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
— αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών και λογαριασμών αποτελέσματος) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο κέρδος προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 ετών. Εάν οι ισολογισμοί ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα επαρκή εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα της μητρικής εταιρείας), δηλώσεις ορκωτού ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα, — δήλωση του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης και έχει υλοποιηθεί κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.
προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους 200 000 EUR.
ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει 5 παραδείγματα παράδοσης μηχανημάτων διακίνησης φορτίων που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία 3 έτη.
προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ελάχιστη αξία 5 000 EUR για κάθε παράδοση.
Σημεία αναφοράς
08/11/2017 00:00
21/12/2017 15:00
11/01/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 214-444042
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/11/2017 00:00