Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Πιθαν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.A.2/ETU/2013/0035.
Ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή...
Η Επιτροπή προκηρύσσει την παρούσα σύμβαση σχετικά με τα ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 της αναδιατύπωσης της οδηγίας σχετικά με τα ΑΗΗΕ (οδηγία 2012/19/ΕΕ).Στόχος της σύμβασης είναι να εκπονήσει μελέτη η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις εκθέσεις, εκτελεστικές πράξεις και πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων και πιθανές νομοθετικές πράξεις που απαιτούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 της οδηγίας.Τα κύρια καθήκοντα της σύμβασης είναι τα εξής:α) ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της κατά βάρος ποσότητας ΑΗΗΕ που παράγονται σε κάθε κράτος μέλος και εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής σε μεμονωμένες χώρες,β) ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους του ΗΗΕ που διατίθεται στην εθνική αγορά κάθε κράτους μέλους,γ) ανάλυση της πιθανότητας καθορισμού στόχων χωριστής συλλογής για μία ή περισσότερες κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας, ειδικά για εξοπλισμό ανταλλαγής θερμότητας, για φωτοβολταϊκά πλαίσια, για εξοπλισμό μικρού μεγέθους, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών μικρού μεγέθους, και για λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο,δ) πρόσθετα καθήκοντα:α. περιγραφή πιθανών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στην ικανοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,β. ανάλυση του ενδεχόμενου αντίκτυπου από τις πιθανές μεταβολές των προθεσμιών που αφορούν τα ποσοστά συλλογής που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,γ. ανάλυση του ενδεχόμενου αντίκτυπου μιας πιθανής αναθεώρησης του ποσοστού συλλογής βάσει των ΑΗΗΕ που παράγονται.Προτάσεις για πιθανές λύσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/06/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/08/2013 16:00
27/08/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 116-196937
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/06/2013 00:00