Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά και συντήρηση μηχανής κόλλησης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2017/053/778.
Αγορά και συντήρηση μηχανής κόλλησης.
Αγορά και συντήρηση μιας μηχανής κόλλησης προς αντικατάσταση των υφιστάμενων 2 μηχανών κόλλησης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο υποψήφιος θα επισυνάψει ιδίως υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να χρησιμοποιεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του. Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει: — αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί και λογαριασμοί αποτελέσματος) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο κέρδος προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποβάλλων προσφορά δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των 3 τελευταίων ετών. Εάν οι ισολογισμοί ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα επαρκή εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα της μητρικής εταιρείας), δηλώσεις ορκωτού ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα, — δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών ετών στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους 380 000 EUR/έτος.
ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει: κατάλογο των κυριότερων αναφορών δημοσίων ή ιδιωτικών συμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη/το Βέλγιο κατά τα τελευταία 5 έτη. Από τον εν λόγω κατάλογο πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι προμήθειες και υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διευκρινίζονται τα ακόλουθα: επωνυμία και διεύθυνση των αποδεκτών, περιγραφή των μηχανημάτων και των συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν (συντήρηση κ.λπ.), τιμολογηθέντα ποσά.
ο κατάλογος των κύριων αναφορών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαπιστευτήρια από πελάτες, το καθένα για τουλάχιστον 1 μηχανή κόλλησης με συντήρηση.
Σημεία αναφοράς
09/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
12/01/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 215-446066 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/11/2017 00:00