Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισ...
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
BEREC/2017/07/OT.
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισης.
Παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσιών γλωσσικής κατάρτισης για την υπηρεσία του BEREC.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
14/11/2017 00:00
14/12/2017 23:59
04/01/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, συμπεριλαμβανομένων της σχετικής συμπληρωματικής διοικητικής βοήθειας σχετικά με τις δραστηριότητες ανθρωπίνων πόρων της υπηρεσίας του BEREC, προκειμένου να εκπληρωθούν οι ετήσιοι και πολυετείς στόχοι.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισης
Οι υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισης θα έρχονται σε 3 διαφορετικά πακέτα με βάση τις μορφές τους σύμφωνα με το κοινό, τον χρόνο, τη συχνότητα, την τοποθεσία, τους στόχους και τα αποτελέσματα. — Πακέτο Ι: ομαδική γλωσσική κατάρτιση στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας του BEREC. — Πακέτο II: πρόσωπο με πρόσωπο ή «δύο προς ένα» γλωσσική κατάρτιση, σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας του BEREC ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία του BEREC. — Πακέτο IIΙ: επιπλέον γλωσσικές υπηρεσίες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 218-452602
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/11/2017 00:00