Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισης για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/016/17.
Υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισης για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ακαδημία του EUIPO οργανώνει μαθήματα για την προώθηση της εκμάθησης των 5 γλωσσών εργασίας του EUIPO: ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Περιστασιακά, ενδέχεται να παραδοθούν μαθήματα για άλλες γλώσσες ή άλλα μαθήματα που σχετίζονται με τη χρήση γλωσσών (διόρθωση κειμένων, σύγκριση και αναγνώριση κειμένων). Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτηθούν άλλες πιθανές υπηρεσίες σχετικά με την προσφορά γλωσσικής κατάρτισης του EUIPO (π.χ. ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε μικρές ομάδες, γλωσσικά εργαστήρια, οδηγός εκμάθησης γλωσσών στο EUIPO, ατομική αξιολόγηση και καθοδήγηση, κ.λπ.) και για την αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Οι υπηρεσίες ή τα μαθήματα που προσφέρονται από τον ανάδοχο θα παρασχεθούν με τη χρήση των ακόλουθων μεθόδων: με φυσική παρουσία, μεικτή μάθηση και εξ αποστάσεως.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/11/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/01/2018 13:00
16/01/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 229-476403 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/11/2017 00:00