Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ελέγχων ασφάλειας, υγιεινής και ευεξίας στους χώρους εργασίας καθώς κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2017/055/782.
Υπηρεσίες ελέγχων ασφάλειας, υγιεινής και ευεξίας στους χώρους εργασίας καθώς και υγειονομικός έλεγχος της επιθεώρησης και...
Η παρούσα σύμβαση στοχεύει στη σύναψη 2 συμβάσεων-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και ανάλυσης στους ακόλουθους τομείες: επιθεώρηση και έλεγχος στοιχείων ασφάλειας, υγιεινής και ευεξίας των εργαζομένων, υγειονομικοί έλεγχοι της επιθεώρησης και ανάλυσης των προϊόντων διατροφής και των ποτών που παράγονται ή/και διανέμονται στα εστιατόρια, τα εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης, τις καφετέρειες, τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και τους αυτόματους πωλητές. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται στα κτίρια που καταλαμβάνονται ή διαχειρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτά που η Επιτροπή θα καταλαμβάνει ή διαχειρίζεται κατά την περίοδο ισχύος της σύμβασης, στην περιφέρεια Βρυξελλών-πρωτευούσης και στα περίχωρα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Όροι συμμετοχής
ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στα παραρτήματα 1.1 και 2.1 «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο υποψήφιος θα επισυνάψει ιδίως υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του. Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει: — αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί και λογαριασμοί αποτελέσματος) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο κέρδος προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 ετών. Εάν οι ισολογισμοί ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα επαρκή εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα της μητρικής εταιρείας), δηλώσεις ορκωτού ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα, — δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών ετών στον τομέα που καλύπτεται από τις παρτίδες1 και 2 της παρούσας προκήρυξης σύμβασης.
προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους 2 400 000 EUR ετησίως για την παρτίδα 1 και 250 000 EUR ετησίως για την παρτίδα 2.
ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει: παρτίδα 1: — δήλωση η οποία θα αναφέρει το μέσο προσωπικό κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη, όπως είναι κατανεμημένο στις διάφορες κατηγορίες λειτουργίας του προσωπικού, — αναφορά των 5 πιο σημαντικών συμβάσεων — στον τομέα που καλύπτει η παρούσα παρτίδα, που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη. Η αναφορά αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την επιφάνεια των ελεγμένων κτιρίων και το είδος των ελέγχουν που διενεργούνται. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν εμπειρία σε κάθε τομέα που καλύπτεται από την εν λόγω σύμβαση. — αποδεικτικό εκτέλεσης συστήματος διαχείρισης ποιότητας (πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμη), παρτίδα 2: — αποδεικτικό ότι ο υποψήφιος διαθέτει τουλάχιστον 1 διευθυντή/υπεύθυνο που θα συμμετάσχει στη σύμβαση σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης.
παρτίδα 1: — ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει 20 άτομα που αποτελούν το τεχνικό προσωπικό, από τα οποία 5 μηχανικοί πανεπιστημιακού επιπέδου ή ανώτατου επιπέδου μη πανεπιστημιακού, — η συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από τις 5 συμβάσεις αναφοράς για τα 3 έτη πρέπει να είναι το λιγότερο 1 000 000 m2 (ή 333 000 m2/έτος), — πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμη, παρτίδα 2: 1 διευθυντής/υπεύθυνος πανεπιστημιακού επιπέδου ή ανώτερου μη πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα υγειονομικών ελέγχων επιθεώρησης και αναλύσεων τροφίμων και ποτών, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα.
Σημεία αναφοράς
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες ελέγχων ασφάλειας, υγιεινής και ευεξίας στους χώρους εργασίας εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζεται ή/και τα οποία...
Υπηρεσίες τακτικών τεχνικών ελέγχων, άπαξ τεχνικοί έλεγχοι, ειδικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες σχετικά με τα στοιχεία ασφάλειας, υγιεινής και ευεξίας των εργαζομένων για το σύνολο των κτιρίων που καταλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και τα περίχωρα.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες υγειονομικών ελέγχων επιθεώρησης και αναλύσεων τροφίμων και ποτών
Υπηρεσίες υγειονομικών ελέγχων επιθεώρησης και αναλύσεων τροφίμων και ποτών που παράγονται ή/και διανέμονται στα εστιατόρια, στα εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self-service), στις καφετέριες, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στους παιδικούς σταθμούς, το Διοργανικό Ευρωπαϊκό Κέντρο στο Overijse και στα μηχανήματα διανομής στα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και στα περίχωρα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 224-465156
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/11/2017 00:00