Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γενικές υπηρεσίες γραφείου εξυπηρέτησης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 631.
Γενικές υπηρεσίες γραφείου εξυπηρέτησης.
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή ενός οικονομικού φορέα για την παροχή ενός ενιαίου κέντρου υποστήριξης για την παροχή γενικών υπηρεσιών γραφείου εξυπηρέτησης στους τελικούς χρήστες του Δικαστηρίου. Καλύπτει υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για υπηρεσίες πληροφορικής και μη (συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων πόρων, της υλικοτεχνικής υποστήριξης, των εγκαταστάσεων και των κτιρίων), τις υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν το 1ο και το 2ο επίπεδο υποστήριξης στον τομέα της πληροφορικής, τη διαχείριση κύκλου ζωής της πληροφορικής, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την υποστήριξη σε επίπεδο οργάνωσης, καθώς και επιπρόσθετες υπηρεσίες πληροφορικής που μπορεί να ζητηθούν από το Δικαστήριο, τη διασφάλιση της ποιότητας και την υποβολή εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών και του εγχειρίδιου λειτουργίας του γραφείου εξυπηρέτησης, της περιοδικής υποβολή εκθέσεων και των συναντήσεων. Η αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν μπορεί να βρεθεί στα τμήματα 3, 4, 5 και 6 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
25/11/2017 00:00
19/01/2018 17:00
24/01/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 246-513665
Διορθωτικό
22/12/2017 00:00
2017/S 227-472193
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/11/2017 00:00