Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παράδοση εξεταστικών δοκιμασιών μέσω υπολογιστή (CBT) για τους υποψήφιους που συ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPSO/PR/2016/049
Παράδοση εξεταστικών δοκιμασιών μέσω υπολογιστή (CBT) για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της...
Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη 2 συμβάσεων-πλαίσιο (1 ανά παρτίδα) για την παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με: — την παράδοση εξεταστικών δοκιμασιών μέσω υπολογιστή (CBT) - θέματα πολλαπλής επιλογής και με τη μορφή ερωτήσεων προς ανάπτυξη, και, — την παράδοση διαδικτυακών εξετάσεων (IBT) - χωρίς επιτήρηση, με επιτόπια επιτήρηση και τηλε-επιτήρηση. Η χρήση της μεθόδου εξετάσεων με εξεταστικές δοκιμασίες μέσω υπολογιστή από την EPSO έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο σε ότι αφορά το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών / τα είδη των δοκιμασιών, αλλά και στη διαδικασία παράδοσης των εξετάσεων, με ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη για τους υποψηφίους (παγκόσμιες εξεταστικές δοκιμασίες) και επιγραμμική εξέταση (διαδικτυακές εξετάσεις). Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στα σχετικά κάτωθι τμήματα για κάθε παρτίδα.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
20/12/2017 00:00
23/05/2018 23:59
08/02/2018 23:59
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παράδοση εξεταστικών δοκιμασιών μέσω υπολογιστή (θέματα πολλαπλής επιλογής και με τη μορφή ερωτήσεων προς ανάπτυξη) Η Παρτίδα 1 καλύπτει την οργάνωση και την παράδοση «κλασσικών» εξεταστικών δοκιμασιών μέσω υπολογιστή μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου εξεταστικών κέντρων. Αυτές οι δοκιμασίες αποτελούνται συνήθως από μια σειρά θεμάτων πολλαπλής επιλογής και εξετάσεις με τη μορφή ερωτήσεων προς ανάπτυξη διαφορετικής διάρκειας που παραδίδονται στο δίκτυο εξεταστικών κέντρων που παρέχει ο ανάδοχος. Αυτή η παρτίδα καλύπτει επίσης την παράδοση ασκήσεων E-tray. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών παρέχεται από την EPSO. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3. για λεπτομέρειες.
Παρτίδα 2 Διαδικτυακές εξετάσεις (IBT) Η Παρτίδα 2 καλύπτει την παράδοση διαδικτυακών εξετάσεων μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξετάσεων για τους υποψηφίους. Οι διαδικτυακές εξετάσεις θα χρησιμοποιηθούν από την EPSO για διαφορετικούς σκοπούς: — ως εργαλείο αυτοεπιλογής /αυτοαξιολόγησης για τους πιθανούς υποψηφίους (χωρίς επιτήρηση), — ως πλατφόρμα για την παράδοση διαδικτυακών εξετάσεων με επί τόπου επιτήρηση στις εγκαταστάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, — ως πλατφόρμα για την παράδοση εξετάσεων με τηλε-επιτήρηση. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών θα παρέχεται από την EPSO.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 023-047507 Διορθωτικό 02/02/2018 00:00
2018/S 019-038507 Διορθωτικό 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508657 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/12/2017 00:00