Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επανέναρξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αξιο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TRADE/2017/A5/01
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επανέναρξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα...
Στόχος της σύμβασης-πλαισίου είναι η θέσπιση πλαισίου για την εκπόνηση αξιολογήσεων επιπτώσεων στην αειφορία (SIAs) και οι μελέτες υπόβαθρου, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια αξιολόγηση επιπτώσεων ή σε μια εκ των υστέρων ή ενδιάμεση αξιολόγηση εμπορικών ή επενδυτικών συμφωνιών. Εκτός από τις διαπραγματεύσεις για υφιστάμενες, διμερείς, πλειομερείς ή πολυμερείς εμπορικές ή επενδυτικές συμφωνίες, η σύμβαση-πλαίσιο έχει επίσης ως στόχο να παράσχει μελέτες υποστήριξης για αξιολογήσεις επιπτώσεων ή εκ των υστέρων ή ενδιάμεσες αξιολογήσεις των μονομερών προτιμησιακών εμπορικών διακανονισμών της ΕΕ. Οι αναφορές στις αναλύσεις ή στις εκτιμήσεις των «εμπορικών ή επενδυτικών» συμφωνιών πρέπει να θεωρούνται ότι καλύπτουν και τις αναλύσεις ή τις αξιολογήσεις των εν λόγω μονομερών προτιμησιακών εμπορικών διακανονισμών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/12/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
09/02/2018 15:00
14/02/2018 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 031-066854 Διορθωτικό 14/02/2018 00:00
2017/S 239-495287 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/12/2017 00:00