Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στρατηγική, επιχειρησιακή αριστεία και διαχείριση απόδοσης στο ECDC.
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2017/RMC/7801
Στρατηγική, επιχειρησιακή αριστεία και διαχείριση απόδοσης στο ECDC.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η παροχή εξωτερικής βοήθειας στον οργανισμό για την παροχή συμβουλών που αφορούν τον ορισμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της στρατηγικής και του οράματός του, και η υποστήριξη στη μακροχρόνια λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων υψηλού επιπέδου. Πρέπει επίσης να υποστηρίζει το ECDC στη βελτίωση του γενικού μακροχρόνιου οργανωτικού σχεδιασμού, τη διαχείριση της απόδοσης και τη δημιουργία αξίας καθώς και στην καλύτερη προετοιμασία του ECDC, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και βέλτιστα στις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων και των εταίρων του. Το ECDC προκηρύσσει διαγωνισμό για συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους εξής τομείς: στρατηγική αξιολόγηση και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ενδιαφερόμενων φορέων, επιχειρησιακή αριστεία και διαχείριση απόδοσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/12/2017 00:00
24/01/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
01/02/2018 16:00
05/02/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 243-505038 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/12/2017 00:00