Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018.
Τίτλος:
Παροχή εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των υποδομών πληρο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP-1455
Παροχή εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και υπηρεσιών λειτουργιών στον Όμιλο...
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή εξωτερικού προσωπικού και ειδικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων του Τμήματος Πληροφορικής (IT) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 3 ξεχωριστές παρτίδες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει διαφορετικό τεχνικό τομέα και πεδίο εφαρμογής: — παρτίδα 1: Παροχή προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών πληροφορικής τελικού χρήστη και διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ομίλου ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο και τα εξωτερικά γραφεία του σε ολόκληρο τον κόσμο, — παρτίδα 2: Παροχή προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των λειτουργιών υποδομής πληροφορικής στις εγκαταστάσεις του Ομίλου της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο, — παρτίδα 3: Παροχή προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των δικτύων πληροφορικής και των λειτουργιών ενοποιημένης επικοινωνίας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών πληροφορικής τελικού χρήστη και διαχείρισης ταυτότητας και...
Θα υπογραφεί μία σύμβαση-πλαίσιο με έναν πάροχο υπηρεσιών. Η παρτίδα 1 καλύπτει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: — Υπηρεσίες υποστήριξης 1ης και 2ης γραμμής γραφείου εξυπηρέτησης, — Υπηρεσίες υποστήριξης προγραμμάτων-πελατών τελικού χρήστη, — Υπηρεσίες διαχείρισης πόρων υπηρεσιών τελικού χρήστη, — Υπηρεσίες διαχείρισης πόρων υπηρεσιών τελικού χρήστη για απόθεμα, — Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου, — Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης τελικού χρήστη, — Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών Microsoft Server, — Υπηρεσίες διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω επιτόπιας παρουσίας των εκπροσώπων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Παρτίδα 2
Παροχή προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των λειτουργιών υποδομής πληροφορικής
Θα υπογραφεί μία σύμβαση-πλαίσιο με έναν πάροχο υπηρεσιών. Η παρτίδα 2 καλύπτει την παροχή προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής στις εγκαταστάσεις του Ομίλου της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο. Οι λειτουργίες υποδομής πληροφορικής καλύπτουν τις δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς: — Τεχνικές και διαχειριστικές υπηρεσίες λειτουργικών συστημάτων διακομιστή, — Linux (συμπεριλαμβανομένου του Red Hat), Unix, Windows, — Τεχνικές και διαχειριστικές υπηρεσίες απεικόνισης. VMware, Hyper-V. — Τεχνικές και διαχειριστικές υπηρεσίες χώρου αποθήκευσης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, — Τεχνικές και διαχειριστικές υπηρεσίες εφαρμογών υποδομής. LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS. — Τεχνικές και διαχειριστικές υπηρεσίες παρακολούθησης, προγραμματισμού, αυτοματισμού και ενορχήστρωσης, — Υπηρεσίες λειτουργιών υποδομών, — Υποστήριξη κέντρου δεδομένων και υπηρεσίες διαχείρισης πόρων υποδομής, — Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική της υπηρεσίας τεχνολογιών υποδομών. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω επιτόπιας παρουσίας των τεχνικών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Παρτίδα 3
Παροχή προσωπικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των δικτύων πληροφορικής και των λειτουργιών ενοποιημένης επικοινωνίας
Θα υπογραφεί μία σύμβαση-πλαίσιο με έναν πάροχο υπηρεσιών. Η παρτίδα 3 καλύπτει την παροχή υπηρεσιών λειτουργιών δικτύων πληροφορικής στους ακόλουθους τομείς: — Υπηρεσίες υποδομής δικτύου, — Υπηρεσίες σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής δικτύου και ενοποιημένης επικοινωνίας, — Υπηρεσίες τεχνολογίας ενοποιημένης επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω επιτόπιας παρουσίας των τεχνικών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 026-055834
Διορθωτικό
07/02/2018 00:00
2017/S 247-516961
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/12/2017 00:00