Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, απογραφής και διαχείρισης αποθήκης της έδρας του Γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/017/17
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, απογραφής και διαχείρισης αποθήκης της έδρας του Γραφείου
Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) κατανέμονται σε 2 παρτίδες ως εξής: Παρτίδα 1: — παροχή υπηρεσιών απογραφής, — παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης. Παρτίδα 2: — παροχή υπηρεσιών μετακόμισης. Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η υπογραφή μιας πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο με διαδοχική σειρά με κατ' ανώτατο όριο 2 ανάδοχο για 3 έτη, η οποία δύναται να ανανεωθεί ετησίως με σιωπηρή συμφωνία για ανώτατο διάστημα 4 ετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες απογραφής και διαχείρισης αποθήκης
Παρτίδα 1: Υπηρεσίες απογραφής και διαχείρισης αποθήκης. Το εύρος των υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού, με αυτή την έννοια, θα είναι η συνολική διαχείριση αποθήκης από την παραλαβή ή την παράδοση υλικών/αγαθών μέχρι την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων λειτουργικών διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση. Επιπροσθέτως, όλες οι δραστηριότητες του αναδόχου θα υπόκεινται στη διαχείριση ή την επίβλεψη του Τμήματος Απογραφής. Ως μέρος των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών του σχετικά με τη διαχείριση των παγίων του, το Γραφείο πρέπει να διενεργεί κυκλική άσκηση φυσικής απογραφής στον εξοπλισμό ΤΠ και στην επίπλωση (εφεξής ΤΠ και FM αντιστοίχως). Κατά την ισχύ της σύμβασης-πλαίσιο εντός της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών, πρόκειται να διοργανωθούν 2 ολικές ασκήσεις φυσικής απογραφής, ήτοι ΤΠ και FM, και 2 μερικές, ήτοι 1 αποκλειστικά για ΤΠ και 1 αποκλειστικά για FM. Δεν θα λάβουν χώρα περισσότερες από 1 ασκήσεις απογραφής ανά έτος.
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης
Παρτίδα 2: Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης. Το γραφείο πρέπει να διαθέτει προσωπικό μετακόμισης (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, μηχανημάτων και υλικών) για την ανάπτυξη των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, οι οποίες συνίστανται, γενικά, σε μικρές εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού (στο ίδιο κτίριο ή μεταξύ διαφορετικών κτιρίων), την αναδιοργάνωση των αποθηκών, την αναδιοργάνωση των χώρων συνάντησης και τις διάφορες μεταφορές με φορτηγά μεταξύ των χώρων των διαφόρων κτιρίων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 019-038475
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/01/2018 00:00