Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξειδικευμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
GG-1459
Εξειδικευμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποσκοπεί στη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα: Τμήμα 1 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού (πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσιο εκ παραλλήλου (μεταξύ 3 και 5)). Τμήμα 2 — Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αλλαγής και διαχείρισης, που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό ((πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσιο εκ παραλλήλου (μεταξύ 3 και 5 φορέων της αγοράς)). Τμήμα 3 — Παροχή υπηρεσιών έρευνας και πρόσληψης προσωπικού (ενιαία συμφωνία-πλαίσιο). Τμήμα 4 — Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και αξιολόγησης θέσεων εργασίας (ενιαία συμφωνία-πλαίσιο).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
20/02/2018 00:00
22/03/2018 23:59
26/03/2018 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
Οι μελλοντικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς: — Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής, καθώς και του λειτουργικού μοντέλου επίτευξης στόχων). — Διαχείριση ταλέντου και σχεδιασμός διαδοχής. — Εσωτερική κινητικότητα. — Στρατηγικός σχεδιασμός εργατικού δυναμικού. — διαχείριση απόδοσης και ανάπτυξης (π.χ. ατοµικό σχέδιο ανάπτυξης). — Ποικιλομορφία και ένταξη. — Εμπορική επωνυμία και EVP. — Διαδικασία ένταξης (on-boarding) — Οργανωτική κουλτούρα και αφοσίωση των εργαζομένων. — Αναλύσεις και αναφορές ανθρώπινου δυναμικού. — Τεχνολογικές τάσεις ανθρώπινου δυναμικού. Προκειμένου να υποστηριχθεί η καλύτερη παροχή ανθρωπίνων πόρων, η Διεύθυνση Προσωπικού αναζητά πάροχους υπηρεσιών, οι οποίοι είναι σε θέση να διεξάγουν ασκήσεις "οραματισμού" για όλους τους προαναφερθέντες τομείς - με υποστήριξη για τους επικεφαλής της Διεύθυνσης που επηρεάζονται περισσότερο. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτουν τις δυνατότητες για την παροχή ανάλυσης της αγοράς στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω - δηλαδή συγκριτική αξιολόγηση με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς / τράπεζες και τις καλύτερες δυνατές τρέχουσες πρακτικές και συμβουλές για τους προαναφερόμενους τομείς ανθρώπινου δυναμικού.
Παρτίδα 2
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αλλαγής και διαχείρισης, που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.
Οι μελλοντικοί πάροχοι απαιτείται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αλλαγής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς. — Τομέας 1 — Διαχείριση έργου: Υποστήριξη της υλοποίησης έργων ανθρώπινου δυναμικού για το προσωπικό, μέσω του καθορισμού της μεθοδολογικής προσέγγισης και της εκτέλεσης των παραδοτέων έργων - λαμβάνοντας υπόψιν τις επιπτώσεις στα συστήματα τεχνικής υποστήριξης (IT) του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την παροχή παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων ανθρώπινου δυναμικού με τον καθορισμό δεικτών απόδοσης. — Τομέας 2 — Διαχείριση αλλαγών: Υποστήριξη της παράδοσης των δραστηριοτήτων διαχείρισης αλλαγών για όλα τα έργα Ανθρώπινου Δυναμικού - από τον εντοπισμό των βασικών αλλαγών που εισήγαγε το έργο, μέχρι τον καθορισμό και την προσομοίωση αυτών των δραστηριοτήτων αλλαγής (π.χ. εκπαιδευτικά υλικά, προσομοίωση κατάρτισης, ορισμός σχεδίου επικοινωνίας, παραγωγή επικοινωνιακού υλικού κλπ. ). — Τομέας 3 — Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών: Υποστήριξη τυποποίησης των εργασιών και διαδικασιών του προσωπικού, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών.
Παρτίδα 3
Παροχή υπηρεσιών έρευνας και πρόσληψης προσωπικού (ενιαία συμφωνία-πλαίσιο).
Ο μελλοντικός πάροχος απαιτείται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: — Έρευνα πρόσληψης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών — Άλλες υπηρεσίες ερευνών και ανάλυσης. — Διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς υποστήριξη των ερευνών.
Παρτίδα 4
Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και αξιολόγησης.
Ο μελλοντικός πάροχος απαιτείται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: — Έρευνα πρόσληψης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών — Άλλες υπηρεσίες ερευνών και ανάλυσης. — Διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς υποστήριξη των ερευνών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 035-075340
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/02/2018 00:00