Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για τη βελτίωση και τον αυτοματισμό της συλλογής δεδομένων κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/ALPHA/2018/01
Τεχνική υποστήριξη για τη βελτίωση και τον αυτοματισμό της συλλογής δεδομένων και αναφορών σχετικά με την έξαρση και την...
Στόχος αυτής της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και στα κράτη μέλη σχετικά με τις ad hoc συλλογές δεδομένων για την έξαρση και επιτήρηση των ζωονόσων [αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF), γρίπη των πτηνών (ΑΙ) και οζώδη δερματίτιδα (LSD)] και των εγχωρίων πληθυσμών (χοίροι, πουλερικά και βοοειδή) σε σχέση με τις εν εξελίξει εντολές. Ο κατάλογος των νόσων και των πληθυσμών των ζώων μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης πλαισίου, ανάλογα με τις εντολές που δέχεται η EFSA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/01/2018 00:00
02/03/2018 14:30
05/03/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 019-038474
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/01/2018 00:00