Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εκπαιδευτικής κατάρτισης για ερευνητές ατυχημάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/3/2018
Παροχή εκπαιδευτικής κατάρτισης για ερευνητές ατυχημάτων
Στόχος της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η παράδοση εκπαιδευτικής κατάρτισης σχετικά με τη θαλάσσια έρευνα ατυχημάτων και η ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων, των ασκήσεων, των περιπτώσεων χρήσης και των επεξηγηματικών σημειώσεων. Τα μαθήματα χωρίζονται σε 2 ξεχωριστές παρτίδες, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης-πλαισίου υπηρεσιών, η καθεμία με το ακόλουθο αντικείμενο: — Παρτίδα 1: Μαθήματα βασικών δεξιοτήτων για ερευνητές ατυχημάτων, — Παρτίδα 2: Προχωρημένα μαθήματα για ερευνητές ατυχημάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τη νομική και ρυθμιστική ικανότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/02/2018 00:00
23/03/2018 20:00
28/03/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μαθήματα βασικών δεξιοτήτων για ερευνητές ατυχημάτων
Στόχος του διαγωνισμού είναι να οριστούν οι κατάλληλοι ομιλητές που: — θα βοηθήσουν τον/τους εκπαιδευτή/ές του EMSA με βάση τα σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.1. Η ακριβής συμμετοχή θα συμφωνηθεί μεταξύ του (των) εκπαιδευτή (ών) της EMSA και του αναδόχου τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που πρέπει να λάβει χώρα η σχεδιαζόμενη εκπαίδευση. Οι ενότητες στις οποίες αναμένεται να βοηθήσει ανάδοχος τον εκπαιδευτή EMSA όσον αφορά την παράδοση θα είναι συνολικά 11 ώρες. — θα σχεδιάσουν το περιεχόμενο, τις σχετικές πρακτικές ασκήσεις/μελέτες περιπτώσεων (που διεξάγονται στην τάξη) και θα παραδώσουν ενότητες σύμφωνα με το περίγραμμα των μαθημάτων με βάση τα σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.2 για ένα εκτιμώμενο συνολικό αριθμό 24 ωρών. Ο ανάδοχος πρέπει να προετοιμάσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό πριν από την πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία και να το επικαιροποιήσει μεταξύ των επόμενων συνεδριών, αν χρειαστεί, βάσει των σχολίων των συμμετεχόντων για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.1.2 και σε συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτή/ες του EMSA. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προωθήσει ένα υψηλό βαθμό ενεργού συμμετοχής από όλους τους συμμετέχοντες στα μαθήματα κατάρτισης και, σε αυτό το πλαίσιο, οι εν λόγω ασκήσεις/μελέτες περιπτώσεων θα πρέπει να παραδοθούν στην αίθουσα διδασκαλίας με τους συμμετέχοντες χωρισμένους σε ομάδες. Επιπλέον, οι επεξηγηματικές σημειώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις σημειώσεις κατάρτισης που θα διανέμονται στους συμμετέχοντες.
Παρτίδα 2
Προχωρημένα μαθήματα για ερευνητές ατυχημάτων
Στόχος του διαγωνισμού είναι να οριστούν οι κατάλληλοι ομιλητές που: — θα βοηθήσουν τον/τους εκπαιδευτή/ές του EMSA με βάση τα σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1. Η ακριβής συμμετοχή θα συμφωνηθεί μεταξύ του (των) εκπαιδευτή (ών) της EMSA και του αναδόχου τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που πρέπει να λάβει χώρα η σχεδιαζόμενη εκπαίδευση. Οι ενότητες στις οποίες αναμένεται να βοηθήσει ανάδοχος τον εκπαιδευτή EMSA όσον αφορά την παράδοση θα είναι συνολικά 6 ώρες. — θα αναπτύξουν το περιεχόμενο, τις σχετικές πρακτικές ασκήσεις/μελέτες περιπτώσεων (που διεξάγονται στην τάξη) και θα παραδώσουν ενότητες σύμφωνα με το περίγραμμα των μαθημάτων με βάση τα σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2 για ένα εκτιμώμενο συνολικό αριθμό 29 ωρών. Ο ανάδοχος πρέπει να προετοιμάσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό πριν από την πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία και να το επικαιροποιήσει μεταξύ των επόμενων συνεδριών, αν χρειαστεί, βάσει των σχολίων των συμμετεχόντων για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.2.2 και σε συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτή/ες του EMSA. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προωθήσει ένα υψηλό βαθμό ενεργού συμμετοχής από όλους τους συμμετέχοντες στα μαθήματα κατάρτισης και, σε αυτό το πλαίσιο, οι εν λόγω ασκήσεις/μελέτες περιπτώσεων θα πρέπει να παραδοθούν στην αίθουσα διδασκαλίας με τους συμμετέχοντες χωρισμένους σε ομάδες. Επιπλέον, οι επεξηγηματικές σημειώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις σημειώσεις κατάρτισης που θα διανέμονται στους συμμετέχοντες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 039-084302
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/02/2018 00:00