Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια βιβλίων
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/EJ/05/PO
Προμήθεια βιβλίων
Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης είναι να παρέχει στην Eurojust με μία ευρεία ποικιλία βιβλίων και πακέτων ηλεκτρονικών βιβλίων που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντά της κατά τα επόμενα 4 έτη. Μεμονωμένα ηλεκτρονικά βιβλία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/02/2018 00:00
26/03/2018 15:00
27/03/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 035-075314
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/02/2018 00:00