Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τις εθνικές πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίησ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/0002
Παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τις εθνικές πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας - SMART 2018/0002
Η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση της ανάπτυξης εθνικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση αποτελούν σημαντικό στοιχείο της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας (DEI). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ενός καλά δομημένου μηχανισμού συλλογής, παρακολούθησης και ανάλυσης που θα καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μηχανισμός αυτός παρέχει συνεχείς ετήσιες εκθέσεις ψηφιοποίησης και αναλύσεις μέτρων στο ευρύτερο πλαίσιο αναδυόμενων στρατηγικών ψηφιακής ανάπτυξης που συνδέονται με τις εθνικές πολιτικές καινοτομίας και βιομηχανικής πολιτικής για 3 χρόνια. Ακολουθεί τις κύριες γραμμές δράσης της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας (DEI): ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας, κανονιστικό πλαίσιο, ανάπτυξη δεξιοτήτων; και εθνική δομή διακυβέρνησης. Η ανάλυση θα καλύπτει εγκάρσια στοιχεία, τα οποία είναι κοινά σε πολλά κράτη μέλη και είναι σημαντικά από την άποψη της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Η ανάλυση συνοδεύεται από αναλυτικές αναφορές ανά χώρα που υπογραμμίζουν τις εθνικές προσεγγίσεις για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, τις πολιτικές και τις επενδύσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/03/2018 00:00
04/05/2018 23:59
08/05/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 064-141556 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/03/2018 00:00