Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση ψηφιακού μετασχηματισμού και των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2017/043
Παρακολούθηση ψηφιακού μετασχηματισμού και των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
Πρόκειται για μια πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 1 σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ). Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και η δημιουργία συνεργειών μεταξύ του παρατηρητηρίου των ΒΤΓΕ, των τεχνολογικών κέντρων απογραφής και χαρτογράφησης των ΒΤΓΕ και της παρακολούθησης ψηφιακού μετασχηματισμού (DTM), με στόχο τη συστηματική ανάλυση και παρακολούθηση αναδυόμενων ψηφιακών τάσεων και τάσεων στις ΒΤΓΕ, μέσω της συλλογής, δημοσίευσης και διάδοσης των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.4.1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/03/2018 00:00
29/04/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
04/05/2018 15:00
07/05/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 070-154231 Διορθωτικό 11/04/2018 00:00
2018/S 058-127235 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/03/2018 00:00