Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες εναέριας επιτήρησης για λειτουργία συνόρων και ακτοφυλακής
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/104/2018/JL/MS
Υπηρεσίες εναέριας επιτήρησης για λειτουργία συνόρων και ακτοφυλακής
Ο γενικός στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι να επιτρέψει στην Frontex και στην EFCA να έχουν στη διάθεσή τους εξοπλισμό εναέριας επιτήρησης με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και διαθεσιμότητας που θα επιτρέψει στους οργανισμούς αυτούς να καλύψουν τις απαιτήσεις τους για λειτουργική ικανότητα επιτήρησης. Το πεδίο εφαρμογής αυτού του διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου με την εκ νέου έναρξη του διαγωνισμού προκειμένου να αποκτηθούν υπηρεσίες αεροναυπηγικής επιτήρησης, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία και εμπειρογνώμονες. Η Frontex και η EFCA επιδιώκουν μεσοπρόθεσμη συνεργασία με τουλάχιστον 3 και κατ' ανώτατο όριο 10 αναδόχους που παρέχουν αεροναυπηγική επιτήρηση σε κάθε ένα από τα τμήματα της σύμβασης-πλαισίου, προσφέροντας την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και είναι σε θέση να διατηρήσουν την ετοιμότητα για οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες επιτήρησης, που ορίζονται ως ανταγωνιστικά συγκεκριμένα συμβόλαια, κατά τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
20/03/2018 00:00
16/05/2018 16:00
23/05/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Εναέρια επιτήρηση χερσαίας περιοχής Ο ανάδοχος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή πτήσεις επιτήρησης εδάφους σε προκαθορισμένο χώρο ανάπτυξης υπηρεσιών, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Σκοπός της επιτήρησης είναι η αναφορά αντικειμένων και γεγονότων ενδιαφέροντος σε ένα κέντρο συντονισμού που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Η περιοχή ανάπτυξης υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα και τα αντικείμενα/γεγονότα ενδιαφέροντος θα προσδιορίζονται εκ των προτέρων στο συγκεκριμένο συμβόλαιο. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται είτε από σταθερές είτε από περιστρεφόμενες πλατφόρμες πτέρυγας.
Παρτίδα 2 Παραλιακή εναέρια επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής Ο ανάδοχος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή πτήσεις επιτήρησης ακτογραμμής σε προκαθορισμένο χώρο ανάπτυξης υπηρεσιών, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η υπηρεσία αυτή θα υποστηρίξει δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους υποδοχής, ύστερα από ακτοπλοϊκή ζώνη μήκους συνήθως 100 ναυτικών μιλίων και εισερχόμενη στη θάλασσα μέχρι 24 ναυτικά μίλια. Σκοπός της επιτήρησης είναι η αναφορά αντικειμένων και γεγονότων ενδιαφέροντος σε ένα κέντρο συντονισμού που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Η περιοχή ανάπτυξης υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα και τα αντικείμενα/γεγονότα ενδιαφέροντος θα προσδιορίζονται εκ των προτέρων στο συγκεκριμένο συμβόλαιο. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται είτε από σταθερές είτε από περιστρεφόμενες πλατφόρμες πτέρυγας.
Παρτίδα 3 Εναέρια επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής μέσης απόστασης — κοινή χρήση δεδομένων μέσω απομακρυσμένης πύλης αποστολής Ο ανάδοχος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή πτήσεις επιτήρησης μέσης απόστασης σε προκαθορισμένο χώρο ανάπτυξης υπηρεσιών, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να υποστηρίζει δραστηριότητες επιτήρησης και σε διεθνή ύδατα μέχρι 200 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο βάσης. Σκοπός της επιτήρησης είναι η αναφορά αντικειμένων και γεγονότων ενδιαφέροντος σε ένα κέντρο συντονισμού που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Η περιοχή ανάπτυξης υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα και τα αντικείμενα/γεγονότα ενδιαφέροντος θα προσδιορίζονται εκ των προτέρων σε κάθε συγκεκριμένο συμβόλαιο. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνο από σταθερές πλατφόρμες πτέρυγας.
Παρτίδα 4 Εναέρια επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής μακράς απόστασης – κοινή χρήση δεδομένων μέσω απομακρυσμένης πύλης αποστολής Ο ανάδοχος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή πτήσεις επιτήρησης μακράς απόστασης σε προκαθορισμένο χώρο ανάπτυξης υπηρεσιών, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να υποστηρίζει δραστηριότητες επιτήρησης σε διεθνή ύδατα 300 ναυτικά μίλια από το κατάλληλο αεροδρόμιο. Σκοπός της επιτήρησης είναι η αναφορά αντικειμένων και γεγονότων ενδιαφέροντος σε ένα κέντρο συντονισμού που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Η περιοχή ανάπτυξης υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα και τα αντικείμενα/γεγονότα ενδιαφέροντος θα προσδιορίζονται εκ των προτέρων σε κάθε συγκεκριμένο συμβόλαιο. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνο από σταθερές πλατφόρμες πτέρυγας.
Παρτίδα 5 Εναέρια επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής μέσης απόστασης — κοινή χρήση δεδομένων μέσω απευθείας ροής δεδομένων Ο ανάδοχος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή πτήσεις επιτήρησης μέσης απόστασης σε προκαθορισμένο χώρο ανάπτυξης υπηρεσιών, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να υποστηρίζει δραστηριότητες επιτήρησης και σε διεθνή ύδατα μέχρι 200 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο βάσης. Σκοπός της επιτήρησης είναι η αναφορά αντικειμένων και γεγονότων ενδιαφέροντος σε ένα κέντρο συντονισμού που ορίζεται από την Frontex. Η περιοχή ανάπτυξης υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα και τα αντικείμενα/γεγονότα ενδιαφέροντος θα προσδιορίζονται εκ των προτέρων σε κάθε συγκεκριμένο συμβόλαιο. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνο από σταθερές πλατφόρμες πτέρυγας.
Παρτίδα 6 Εναέρια επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής μακράς απόστασης — κοινή χρήση δεδομένων μέσω απευθείας ροής δεδομένων Ο ανάδοχος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή πτήσεις επιτήρησης μακράς απόστασης σε προκαθορισμένο χώρο ανάπτυξης υπηρεσιών, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να υποστηρίζει δραστηριότητες επιτήρησης σε διεθνή ύδατα μακρύτερα από 200 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο βάσης. Σκοπός της επιτήρησης είναι η αναφορά αντικειμένων και γεγονότων ενδιαφέροντος σε ένα κέντρο συντονισμού που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Η περιοχή ανάπτυξης υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα και τα αντικείμενα/γεγονότα ενδιαφέροντος θα προσδιορίζονται εκ των προτέρων σε κάθε συγκεκριμένο συμβόλαιο. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνο από σταθερές πλατφόρμες πτέρυγας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 068-150085 Διορθωτικό 07/04/2018 00:00
2018/S 055-120752 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/03/2018 00:00