Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση των εθνικών μέτρων μεταφοράς σε νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2018-162
Ανάλυση των εθνικών μέτρων μεταφοράς σε νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις που...
Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η παροχή βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου (εφεξής αναφέρεται ως «οδηγία») στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει μια διεξοδική ανάλυση της μεταφοράς της οδηγίας στα εθνικά νομικά πλαίσια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα δεδομένα που θα αναλυθούν σε νομικό και τεχνικό επίπεδο, καθώς και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τον ανάδοχο, θα παράσχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την πληρότητα και την επάρκεια/ορθότητα της μεταφοράς σε κάθε περίπτωση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
17/04/2018 00:00
22/05/2018 16:00
24/05/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 074-163370
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/04/2018 00:00