Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης για την ετοιμότητα του χρήστη PRS (SP...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
696/PP/2018/FC
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης για την ετοιμότητα του χρήστη PRS (SPUR)
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την παροχή υποστήριξης για την ετοιμότητα του χρήστη PRS (SPUR). Η προκύπτουσα σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών θα διαρκέσει έως 48 μήνες και θα επικεντρωθεί κυρίως στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Περιλαμβάνει, επίσης, την εκπόνηση συγκεκριμένων εγγράφων που σχετίζονται με το τμήμα χρήστη PRS, καθώς και την παροχή υποστήριξης στην Επιτροπή για διάφορες ομάδες εργασίας και την ανάπτυξη εργαστηριακών εγκαταστάσεων του τμήματος χρήστη PRS, σε εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.10.2011, σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης στην δημόσια ρυθμιζόμενη υπηρεσία που παρέχεται από το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Galileo Πρόγραμμα, οι προσφορές πρέπει να βασίζονται σε χώρα συμμετέχοντα σε δημόσια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της προαναφερόμενης απόφασης. Αυτό ισχύει και για τους υπεργολάβους.Επιπλέον, για να έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα έγγραφα αναφοράς στο σημείο 1.4.2 των προδιαγραφών του διαγωνισμού, τα οποία ορίζονται ως πληροφορίες αποκλειστικής εκμετάλλευσης, ο προσφέρων επισυνάπτει στο έντυπο αίτησης που προβλέπεται στο παράρτημα 6.10 των προδιαγραφών του διαγωνισμού, καθώς επίσης και την συμπληρωμένη συμφωνία τήρησης απορρήτου (NDA), βλέπε το Παράρτημα 6.11 και την Εξουσιοδότηση του SAB για τη διαχείριση των πληροφοριών PRS για τη συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών (ITT).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/01/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 011-020554 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/01/2019 00:00