Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γενικές υπηρεσίες επικοινωνίας και εκδόσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/9/2018
Γενικές υπηρεσίες επικοινωνίας και εκδόσεων
Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά υπηρεσιών επικοινωνίας και εκδόσεων - οι οποίες διαιρούνται σε πέντε ειδικές παρτίδες - για την υποστήριξη του Οργανισμού κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας του. — Παρτίδα 1: περιλαμβάνει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών εκτύπωσης των εκδόσεων του EMSA. — Παρτίδα 2: περιλαμβάνει επώνυμο διαφημιστικό υλικό, υλικό εκθέσεων και ρουχισμό. — Παρτίδα 3: περιλαμβάνει υπηρεσίες δικτυακών παραγωγών για διαχείριση δικτυακού περιεχομένου ανοικτού κώδικα. — Παρτίδα 4: περιλαμβάνει υπηρεσίες πολυμέσων συμπεριλαμβανομένης της οπτικοακουστικής κάλυψης των εκδηλώσεων, τη μεταπαραγωγή βίντεο, τα κινούμενα γραφικά σύμβολα και την επιλογή εικόνας. — Παρτίδα 5: περιλαμβάνει υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού και διάταξης κειμένου που καλύπτουν γραφικές αναπαραστάσεις και εικονογραφήσεις, καθώς και τη διάταξη κειμένου των εκδόσεων του EMSA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες εκτύπωσης
Η παρτίδα 1 περιλαμβάνει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών εκτύπωσης των εκδόσεων του EMSA, όπως i) νομοθετικές εκδόσεις τυποποιημένης μορφής ii) τρίπτυχα φυλλάδια 1 σελίδας μεγέθους Α4 iii) φυλλάδια 4/8 σελίδων μεγέθους Α4 iv) αφίσες μεγέθους A0 του EMSA v) τεχνικές αναφορές, οδηγίες, εγχειρίδια και κατάλογοι απογραφής 32/48/64-σελίδων vi) τετράγωνες εκδόσεις 20 εκ. 8/56/72-σελίδων vii) δελτία πληροφοριών μονής / διπλής όψης A4 viii) επώνυμη γραφική ύλη Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι δημοσιεύσεις πρέπει να παραδίδονται πλήρεις με κείμενο και εικόνες από τον EMSA σε αρχείο PDF βελτιστοποιημένο για εκτύπωση (που έχει αναπτυχθεί σε Adobe InDesign).
Παρτίδα 2
Επώνυμο διαφημιστικό υλικό
Η παρτίδα 2 περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες, για τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται δείγματα μαζί με την προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας (Τμήμα 16 της συγγραφής υποχρεώσεων): α) Επώνυμο διαφημιστικό υλικό και είδη (εταιρικά δώρα), περιλαμβανομένων ειδών για VIP i) επώνυμο υλικό χαμηλής αξίας για συνέδρια και ενημερωτικά περίπτερα iii) επώνυμα διαφημιστικά είδη μεσαίας αξίας iii) επώνυμα διαφημιστικά είδη για VIP γ) Επώνυμος ρουχισμός β) Επώνυμο κινητό εκθεσιακό υλικό Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν έναν κατάλογο προϊόντων και/ή υπηρεσιών για να δείξουν το πλήρες εύρος των προσφερόμενων προϊόντων και/ή υπηρεσιών.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες δικτυακών παραγωγών
Η παρτίδα 3 περιλαμβάνει υπηρεσίες δικτυακών παραγωγών για διαχείριση δικτυακού περιεχομένου ανοικτού κώδικα. Με στόχο να αυξήσει την ικανότητα της επικοινωνιακής ομάδας του EMSA, ο οργανισμός απαιτεί περιστασιακά υπηρεσίες δικτυακών παραγωγών και εξελικτικής συντήρησης στο σύστημα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου που έχει επιλέξει ο οργανισμός (Joomla!). Όλες οι τιμές πρέπει να βασίζονται σε ανθρωπομέρα(ες) (7,5 ώρες) για παροχή συμβουλών εκτός των εγκαταστάσεων (εξ αποστάσεως). Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν τη γνώση και την αποδεδειγμένη ικανότητα που ορίζεται στον Τμήμα 15.5 της συγγραφής υποχρεώσεων. Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλονται δείγματα σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας (Τμήμα 16 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Παρτίδα 4
Υπηρεσίες πολυμέσων
Η παρτίδα 4 περιλαμβάνει υπηρεσίες πολυμέσων συμπεριλαμβανομένης της οπτικοακουστικής κάλυψης των εκδηλώσεων, τη μεταπαραγωγή βίντεο, τα κινούμενα γραφικά σύμβολα και την επιλογή εικόνας. α) Οπτικοακουστική κάλυψη εκδηλώσεων β) Μεταπαραγωγή βίντεο γ) Κινούμενα γραφικά σύμβολα δ) Υπηρεσίες επιλογής εικόνας ε) Τιμή ανά προφίλ Οι αντίστοιχες τιμές θα πρέπει να δίνονται από τον υποψήφιο στο Παράρτημα 1 της παρτίδας 4 και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κόστος μεταφορικών και διαμονής τα οποία θα καλύπτονται από τον οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τη σύμβαση-πλαίσιο. Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλονται δείγματα σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας (Τμήμα 16 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Παρτίδα 5
Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού και διάταξης κειμένου
Η παρτίδα 5 περιλαμβάνει υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού και διάταξης κειμένου που καλύπτουν γραφικές αναπαραστάσεις και εικονογραφήσεις, καθώς και τη διάταξη κειμένου των εκδόσεων του EMSA. α) Γραφικός σχεδιασμός Οι δημοσιεύσεις και η ιστοσελίδα του EMSA απαιτούν την παροχή επαγγελματικά σχεδιασμένων γραφικών αναπαραστάσεων και εικονογραφήσεων, συμπεριλαμβανομένων γραφημάτων, γραφικών ροής εργασιών και χαρτών (μέγεθος: σελίδα A5 ή A4). Βάσει της ενημερωτικής συνάντησης από τον EMSA, ο ανάδοχος πρέπει να παράγει επαρκές οπτικό υλικό. Οι σχεδιαστές πρέπει να μεριμνούν για την πιθανότητα ο EMSA να έχει τουλάχιστον δύο φάσεις επανασχεδιασμού ή οριστικοποίησης του σχεδίου οπτικού υλικού. Η παράδοση πρέπει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακό επεξεργάσιμο αρχείο (π.χ. αρχείο .ai, .tiff ή .indd) και χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν προσφορά για τιμή ανθρωποημέρας (βάσει μιας ημέρας 7,5 ωρών) και βιογραφικά σημειώματα για τουλάχιστον 2 εμπειρογνώμονες. Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλονται δείγματα σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας (Τμήμα 16 της συγγραφής υποχρεώσεων). β) Υπηρεσίες διάταξης κειμένου Ο EMSA ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον βοήθεια για τη διάταξη του κειμένου των δημοσιεύσεων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών αναφορών, τρίπτυχων φυλλαδίων και φυλλαδίων 4/8 σελίδων κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνούν για την πιθανότητα ο EMSA να έχει τουλάχιστον 2 φάσεις επανασχεδιασμού ή οριστικοποίησης του σχεδίου διάταξης. Η παράδοση πρέπει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακό επεξεργάσιμο αρχείο (π.χ. αρχείο .indd ή .indt) και χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν προσφορά για τιμή ανθρωποημέρας (βάσει μιας ημέρας 7,5 ωρών), τη διάταξη του κειμένου των δημοσιεύσεων που απαριθμούνται, καθώς και βιογραφικά σημειώματα για τουλάχιστον δύο εμπειρογνώμονες. Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλονται δείγματα σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας (Τμήμα 16 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 073-161049
Διορθωτικό
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/04/2018 00:00