Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Tender specifications updated (summary table on page 5) - Corrigendum 1// Deadline for tenders and opening date postponed - Corrigendum 2. Deadline for tenders postponed until 22.5 - Corrigendum 3
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ για τις εφαρμογές ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2017/09
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ για τις εφαρμογές ΤΠ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων...
Σκοπός της πρόσκλησης είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου παροχής υπηρεσιών για τις ακόλουθες υπηρεσίες ΤΠ: υπηρεσίες παροχής συμβουλών και διαχείρισης, ανάπτυξη λογισμικού και συντήρηση, υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών και ADSM, δραστηριότητες γραφείου εξυπηρέτησης και υπηρεσίες διεθνοποίησης λογισμικού. Στις εν λόγω εφαρμογές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA, το σύστημα REACH-IT, η εφαρμογή λογισμικού IUCLID, η εφαρμογή CHESAR, εργαλεία έκθεσης και το Odyssey. Λόγω του εύρους της σύμβασης-πλαισίου είναι δυνατή η δημιουργία νέων, ήτοι μη υπαρχόντων συστημάτων λογισμικού ή η προσαρμογή σε νέα μοντέλα παροχής (π.χ. χρήση του υπολογιστικού νέφους) συναφή με λύσεις, υπηρεσίες και τεχνολογίες ΤΠ στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/03/2018 00:00
22/05/2018 17:00
28/05/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 090-201125 Διορθωτικό 12/05/2018 00:00
2018/S 084-189072 Διορθωτικό 02/05/2018 00:00
2018/S 064-141510 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/03/2018 00:00