Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/EJ/01/PO
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Το πεδίο εφαρμογής αυτής της ανοιχτής διοργανικής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προς την Eurojust και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όπως ορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/04/2018 00:00
29/05/2018 15:00
30/05/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 081-180374 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/04/2018 00:00