Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβάσεις-πλαίσιο για την παροχή συνδρομών σε εξειδικευμένα περιοδικά, σε όλες τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/49/2017
Συμβάσεις-πλαίσιο για την παροχή συνδρομών σε εξειδικευμένα περιοδικά, σε όλες τις μορφές, και σε άλλες ηλεκτρονικές πηγές...
Παρτίδα 1: Παροχή συνδρομών σε εξειδικευμένα περιοδικά, σε όλες τις μορφές, και σε άλλους ηλεκτρονικούς πόρους. Παρτίδα 2: Προμήθεια αντιγράφων άρθρων, σε όλες τις μορφές.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/05/2018 00:00
04/06/2018 15:00
06/06/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια συνδρομών σε εξειδικευμένα περιοδικά, σε όλες τις μορφές, και σε άλλους ηλεκτρονικούς πόρους Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαίσιο (παρτίδα 1) είναι η παροχή συνδρομών στην αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεμονωμένα: ­ — εξειδικευμένα περιοδικά, σε όλες τις μορφές, και ­ — άλλους ηλεκτρονικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και των συνόλων δεδομένων.
Παρτίδα 2 Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια αντιγράφων άρθρων σε όλες τις μορφές Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαίσιο (παρτίδα 2) είναι η παροχή αντιγράφων άρθρων σε όλες τις μορφές.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 084-189094 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/05/2018 00:00